Na osnovu Odluke Uprave društva o ulasku u biznis produkcije i emitovanja TV sadržaja – I faza, broj: 00.1-14-54180-6/20 od 23.12.2020.godine, dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, objavljuje:

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA IGRANE SERIJE U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, Sarajevo, ID broj:*************, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanja audiovizualnog sadržaja, a s ciljem obogaćenja kvalitetnog domaćeg sadržaja, objavljuje Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekata igrane serije u okviru BH CoNtEnT LAB.

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva pravna i fizička lica koji su nosioci prava intelektualnog vlasništva na prijavljeno djelo, i koji  dostave prijavu u skladu s uslovima određenim u Pravilima javnog poziva.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

Preferirani žanrovi su univerzalne životne teme koje se dotiču svakog čovjeka, da su bezvremenske  ili  relevantne za vrijeme u kojem živimo. Traže se originalne i inovativne ideje autora i produkcija koje vrstama i sadržajem odgovaraju formi kako je navedeno.

 1. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv za novim hit serijama počinje 16.08.2021.godine, stalnog je karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih serija.

Društvo će vršiti kontinuiranu evaulaciju i provjeru prispjelih prijava, te vršiti selekciju u uži izbor i to najmanje  dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci). Društvo može vršiti analizu pristiglih prijava i više od dva puta godišnje, ukoliko se za tim ukaže potreba, a u cilju osiguranja što kvalitetnijeg sadržaja. Analizu pristiglih prijava radit će Tim BH Telecom d.d. sa angažovanim  konsultantima.

BH Telecom d.d. će sve prijavitelje obavjestiti o rezultatima učešća na javnom pozivu  prilikom svake evaulacije projekta igrane serije.

Sva pravna/fizička lica koja uđu u uži izbor bit će pozvani da predstave projekat s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a bitni su za odlučivanje o prihvatanju projekta.

Nakon obavljenih predstavljanja Društvo će u roku od 30 (trideset) dana donijeti konačnu odluku o investiranju u određeni projekat. Nakon donošenja Odluke, provest će se postupak nabavke AV djela, te zaključiti Ugovor o produkciji ili daljem razvoju djela kojim će se definisati prava i obaveze.

 1. Formalno pravni uslovi

Prijava treba da sadrži:

 1. naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu, te prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci);
 2. popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača;
 3. logline, siže, sinopsis svih epizoda, treatment sezone, scenarij pilot epizode, a za formu sitcoma scenarij prve 3 epizode;
 4. karakterizaciju glavnih likova;
 5. režijsku koncepciju (eksplikacija);
 6. okvirni plan produkcije i finansijski plan AV djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima) ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice;
 7. dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice);
 8. ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja (ukoliko je prijavu podnjelo fizičko lice);
 9. specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela;
 10. reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj pravno lice – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija/filmografija);
 11. inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM), izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, a u slučaju serije s istaknutom cijenom po epizodi i ukupnom cijenom u konvertibilnim markama (BAM) te rokovima isporuke (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice).

Ostala pravila:

 Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati gore navedene zadane elemente;

 • Nove sezone postojećih serija imaju pravo prijave ukoliko su u mogućnosti ispuniti uslove poziva u smislu ekskluzivnosti BH Telecom d.d.;
 • Prijave s nepotpunim i netačnim podacima, te prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija neće se razmatrati;
 • Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekta od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o razvoju ili produkciji sa Društvom po uslovima ovog Poziva.
 • Prijavitelj može povući svoju prijavu u svakom trenutku uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.
 • Dostavljanjem svoje prijave, autor/autori prihvaća/ju Pravila Javnog poziva za prijavu projekata igranih serija.
 • Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)
 • Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem ili preko zvanične e-mail adrese bhcontentlab@bhtelecom.ba.

PRAVILA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU  PROJEKTA IGRANE SERIJE U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

I

Javni poziv za prijavu projekta igrane serije raspisuje Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, ID broj:*************, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanje (u daljem tekstu: Društvo).

II

Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska kvalitetnih autorskih djela primjerenih potrebama Društva.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju ili dalji razvoj dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

III

Društvo stiče isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih  prava nad AV djelom.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaku novu sezonu/nove nastavke vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana emitiranja posljednjeg nastavka.

IV

Na Javni poziv se mogu prijaviti/dostaviti AV djela – igrane serije u formi ‘’high-end dramskih serija’’, ‘’procedurala’’ i ‘’sitcoma’’.

Prijave AV djela se dostavljaju na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, do 16h svakim radnim danom. AV djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kojem od tri službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv, autor dostavljenog AV djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Prijavitelj dostavom prijave AV djela potvrđuje da je autor AV  djela i da je AV djelo slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi mogla spriječiti dalji razvoj djela u svrhu produkcije od strane Društva.

V

Javni poziv za novim hit serijama počinje 16.08.2021.godine, stalnog je karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekta igranih serija.

Jedan autor može na Javni poziv prijaviti više AV djela, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svako AV djelo i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

VI

Autor dostavom AV djela na Javni poziv pristaje na odredbe Pravila Javnog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za dalji razvoj i  produkciju djela.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

VII

Društvo je ovlašteno izabrati više AV djela i sa autorima više AV djela pregovarati o daljem razvoju i produkciji projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i AV djelu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji ili razvoju djela.

Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji ili razvoju AV djela do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji ili razvoju djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji ili daljem razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan djelo ponuditi tržištu.

IX

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

X

U slučaju spora između Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana 16.08.2021.godine.

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB