Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija  u okviru BH CoNtEnT LAB od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave i igranih filmova.

U nastavku su date opšte informacije za prijavi igranih filmova, kao i pravila javnog poziva za prijavu  igranog filma u okviru BH CoNtEnT LAB platforme.

 

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva pravna i fizička lica koji su nosioci prava intelektualnog vlasništva na prijavljeni film/AV djelo i koji  dostave prijavu u skladu s uslovima određenim u Pravilima javnog poziva.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

 

Preferirani filmski žanrovi:

 • drame, kriminalistički filmovi, komedije, horori, historijski ili dječiji filmovi – visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim komercijalnim potencijalom kod kino, VoD i TV publike u zemlji, regionu i dijaspori;
 • umjetnički filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim potencijalom na medjunarodnom tržištu.     

 

 1. Trajanje Javnog poziva

 

Javni poziv je otvoren od 01.03.2022.godine, stalnog  karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih filmova.

Društvo će vršiti kontinuiranu evaulaciju i provjeru prispjelih prijava, te vršiti selekciju u uži izbor i to najmanje  dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci). Društvo može vršiti analizu pristiglih prijava i više od dva puta godišnje, ukoliko se za tim ukaže potreba. Analizu pristiglih prijava radit će Tim BH Telecom d.d. sa angažovanim  konsultantima.

BH Telecom d.d. će sve prijavitelje obavjestiti o rezultatima učešća na javnom pozivu  prilikom svake evaulacije.

Sva pravna/fizička lica koja uđu u uži izbor bit će pozvani da predstave projekat s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a bitni su za odlučivanje o prihvatanju projekta.

Nakon obavljenih predstavljanja Društvo će u roku od 30 (trideset) dana donijeti konačnu odluku o investiranju u određeni projekat. Nakon donošenja Odluke, provest će se postupak nabavke filma/AV djela, te zaključiti Ugovor o produkciji,koprodukciji ili daljem razvoju  AVdjela kojim će se definisati prava i obaveze.

 

 1. Formalno pravni uslovi

 

Prijava treba da sadrži:

 1. naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu, te prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci);
 2. popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača;
 3. logline, siže, dugi sinopsis, treatment, scenarij, mood board;
 4. karakterizaciju glavnih likova;
 5. režijsku koncepciju (eksplikacija);
 6. linkove na ranije radove režisera i ostalih autora;
 7. okvirni plan produkcije i finansijski plan filma/AV djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima) ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice;
 8. dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije, eventualno ranije postojeću intelektualnu svojinu na kojoj je scenarij temeljen (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice);
 9. ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja (ukoliko je prijavu podnjelo fizičko lice);
 10. specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela;
 11. reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj pravno lice – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija/filmografija);
 12. inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM), izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, te rokovima isporuke (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice).

 

Ostala pravila:

 • Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati gore navedene zadane elemente;
 • Prijave sa netačnim podacima neće se razmatrati.
 • Za prijave s nepotpunim podacima, te prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija može se tražiti dopuna istih. Ukoliko se u ostavljenom roku prijave ne dopune sa nedostajućom dokumentacijom iste se neće razmatrati;
 • Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekta od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o razvoju ili produkciji sa Društvom po uslovima ovog Poziva.
 • Prijavitelj može povući svoju prijavu u svakom trenutku uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.
 • Dostavljanjem svoje prijave, autor/autori prihvaća/ju Pravila Javnog poziva za prijavu projekata igranih filmova/AV djela.
 • Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)
 • Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem ili preko zvanične e-mail adrese bhcontentlab@bhtelecom.ba.

 

PRAVILA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU  IGRANOG FILMA U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

 

I

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave i igranih filmova u okviru BH CoNtEnT LAB platforme.

II

Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska kvalitetnih autorskih djela primjerenih potrebama Društva.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju/koprodukciju ili dalji razvoj dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

III

Društvo može sticati isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih  prava nad filmom/AV djelom ili može djeliti ta prava kao koproducent.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaki novi nastavak vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od tri mjeseca.

IV

Na Javni poziv se mogu prijaviti  igrani filmovi:

 • U trajanju iznad 60 minuta;
 • žanrovski određeni filmovi – drame, kriminalistički filmovi, komedije, horori, historijski ili dječiji filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim komercijalnim potencijalom kod kino, VoD i TV publike u zemlji, regionu i dijaspori.
 • umjetnički filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim potencijalom na medjunarodnom tržištu.

Prijave AV djela se dostavljaju na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, do 16h svakim radnim danom. IAV djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kojem od tri službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv, autor dostavljenog AV djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Prijavitelj dostavom prijave AV djela potvrđuje da je autor AV  djela i da je AV djelo slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi mogla spriječiti dalji razvoj igranog filma/ AV djela u svrhu produkcije/koprodukcije od strane Društva.

V

Javni poziv je otvoren od 01.03.2022.godine, stalnog  karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih filmova.

Jedan autor može na Javni poziv prijaviti više igranih filmova/AV djela, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svaki film/AV djelo i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

VI

Autor dostavom filma/ AV djela na Javni poziv pristaje na odredbe Pravila Javnog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za produkciju, koprodukciju i dalji razvoj AV djela.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

VII

Društvo je ovlašteno izabrati više filmova/AV djela i sa autorima više filmova/AV djela pregovarati o produkciji/koprodukciji i daljem razvoju projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i filmu/AV djelu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji/koprodukciji ili razvoju djela.

Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji/koprodukciji ili razvoju filma/AV djela do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji/koprodukciji ili razvoju djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji/koprodukciji ili daljem razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan AV djelo ponuditi tržištu.

IX

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

X

U slučaju spora između Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana  01.03.2022.godine.

 

 

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB