JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, Sarajevo, ID broj:4200211100005, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanja audiovizualnog sadržaja, a s ciljem obogaćenja kvalitetnog domaćeg sadržaja, objavljuje Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekata  serijala emisija televizijskog programa.

 

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva zainteresovana pravna lica (TV kuće, nezavisne produkcijske kuće, medijske agencije i udruženja koja imaju produkcijske i kreativne kapacitete za realizaciju projekta, odnosno koja imaju iskustva u kreiranju TV sadržaja), da sa svojim produkcijskim/kreativnim projektom budu partner BH Telecoma u cilju unaprijeđenja ponude kvalitetnog domaćeg sadržaja.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, n/r Alma Cerić i Emir Kapetanović.

Dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se poslati na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba; alma.ceric@bhtelecom.ba; emir.kapetanovic@bhtelecom.ba.

Društvo zadržava pravo da kontaktira ponuđače i traži eventualna dodatna pojašnjenja i dokumentaciju njihovih ponuda.

Društvo zadržava pravo izbora da se projekti po ovom javnom pozivu realizuju kroz produkciju ili koprodukciju, zavisno od  potreba Društva i prirode produkcije samog projekta.

Preferirane kategorije serijala emisija televizijskog programa su sljedeće:

 • Revijalni program, zabavni program, muzičke emisije/ reality, kulinarski show, sportske emisije itd.
 • Live program, jutarnji program, večernji program itd.
 • Kolažne emisije/ lifestyle/ live tech itd.
 • Franšize ( u slučaju da se produkcija prijavljuje sa franšizom potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja definiše produkcijska prava).
 • Ostali dokumentarni serijali koji po svom formatu i sadržaju odgovaraju formatu novih medija.

Preferirano trajanje serijala emisija:

 • Epizoda 6 / 12 / 24 epizode
 • Vrijeme trajanja epizode: 25-30 minuta
 • Vijeme trajanja epizoda: 45-60 minuta
 1. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv je otvoren od 21.04.2022.godine do 15.06.2022.godine.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, n/r Alma Cerić i Emir Kapetanović.

Sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se poslati na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba; alma.ceric@bhtelecom.ba; emir.kapetanovic@bhtelecom.ba.

Društvo će vršiti evaluaciju i provjeru prispjelih prijava u formalno-pravnom i kvalitativno-sadržajnom smislu, vodeći se potrebama društva za određenom vrstom TV sadržaja. Evaulacija zaprimljenih prijava će se vršiti svo vrijeme trajanja javnog poziva počev od zaprimanja prijava, te će Društvo u skladu sa svojim potrebama, vršiti odabir između pristiglih projekata, te pokretati neophodne aktivnosti nabavke i produkcije.

BH Telecom d.d Sarajevo zadržava pravo da samostalno izvrši odabir serijala emisija, provede postupke nabavke i ugovaranje produkcije/koprodukcije serijala emisija televizijskog programa sa izabranim ponuđačima ili da isto provede povezano društvo BH Telecoma (supsidijarno društvo).

Društvo će u slučaju potrebe, sve ponuđače čiji su projekti odabrani pozvati da predstave projekat s ciljem definisanja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a u cilju dobivanja potrebnih informacija  radi sačinjavanja dokumentacije i donošenja odluke.

 1. Formalno pravni uslovi

Prijava treba da sadrži:

 1. Dokaz o registraciji za obavljanje poslova produkcije AV djela (ne stariji od šest mjeseci);
 2. Naziv i sjedište ponuđača, proizvođača i njegove kontakte;
 3. Ovjerena Izjava da će ponuđač, u slučaju odabira njegovog projekta, obezbjediti ustupanje imovinskih autorskih prava na produciranom djelu;
 4. Potvrda od klijenata o uspješnoj realizaciji usluga kreative, produkcije/koprodukcije  – minimalno dva različita klijenta pri čemu su dužni dostaviti referenc listu urađenih projekata, a na zahtjev naručioca dostaviti preporuke prethodnih naručilaca projekata/poslova (produkcije emisija, serijala, filmskog sadržaja, dokumentaristike, kampanja većeg obima i sl.)
 5. Ovjerenu izjavu da će sav producirani sadržaj biti isključivo vlasništvo BH Telecom d.d Sarajevo ili povezanog društva, i da BH Telecom d.d ili povezano društvo imaju potpuno pravo na upravljanje sadržajem.
 6. Ovjerena izjava ponuđača da je saglasan da BH Telecom na svoje povezano (supsidijarno) društvo prenese sva prava i obaveze u vezi sa odabirom i ugovaranjem nabavke serijala emisija koje su predmet javnog poziva u bilo kojoj fazi postupka, sa kojim će ponuđač nastaviti svu komunikaciju ili stupiti u pravni odnos u slučaju da bude odabrani ponuđač na osnovu javnog poziva.
 7. Rediteljsku eksplikaciju, uredničku eksplikaciju, tj fajl projekta koji opisuje projekat u uredničkom i autorskom smislu (fajl projekta treba da sadrži razrađen koncept serijala, draft verzija scenarija za prvu epizodu, fotografije, grubi prijedlog dizajna, prijedlog voditelja, mood board, referentne fotografije ili već postojeće emisije iz zemlje, regiona i svijeta).
 8. Pilot prve epizode u trajanju do 15 minuta.
 9. Okvirni plan produkcije i finansijski plan (produkcijska namjera, obim projekta, produkcijski format, rok isporuke, istaknuta cijena po epizodi i ukupna cijena serijala u konvertibilnim markama).
 10. Tehničke pretpostavke koje definišu tehniku obrade djela, snimanje djela i sl. (lista tehnike).
 11. Osnovni tehnički zahtjevi za dostavu produciranog materijala: video se dostavlja u HD formatu, snimljeno u kameri sa visokim bitrateom, audio stereo (napomena: detaljna tehnička specifikacija bit će sastavni dio tenderske dokumentacije prilikom provođenja postupka nabavki za odabrane projekte).
 12. BH Telecom d.d. zadržava pravo da kontaktira ponuđače i traži eventualno dodatni materijal.

PRAVILA JAVNOG POZIVA

ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG  PROGRAMA

I

Javni poziv za prijavu projekta serijala emisija televizijskog programa raspisuje Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, ID broj:4200211100005, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanje (u daljem tekstu: Društvo).

Javni poziv je otvoren za sva zainteresovana pravna lica (TV kuće, nezavisne produkcijske kuće, medijske agencije i udruženja koja imaju produkcijske i kreativne kapacitete za realizaciju projekta, odnosno koja imaju iskustva u kreiranju TV sadržaja), da sa svojim produkcijskim/kreativnim projektom budu partner BH Telecoma u cilju unaprijeđenja ponude kvalitetnog domaćeg sadržaja.

II

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, n/r Alma Cerić i Emir Kapetanović.

Dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se poslati na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba; alma.ceric@bhtelecom.ba; emir.kapetanovic@bhtelecom.ba

Društvo zadržava pravo da kontaktira ponuđače i traži eventualna dodatna pojašnjenja njihovih ponuda.

Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

Društvo zadržava pravo da, ukoliko neki projekat ima potencijal za razvoj, isti uzme u razmatranje i zajedno sa nosiocima ideje razvija i prilagodi svojim potrebama, te eventualno dovede do produkcije/koprodukcije.

Društvo zadržava pravo da samostalno izvrši odabir serijala emisija, provede postupke nabavke i ugovaranje produkcije serijala emisija televizijskog programa sa izabranim ponuđačima ili da isto provede povezano društvo BH Telecoma (supsidijarno društvo).

III

Društvo je ovlašteno izabrati više projekata i pregovarati o daljoj produkciji  i emitovanju  projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju dostavljenog projekta za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

Društvo stiče isključiva i neograničena prava iskorištavanja AV djela u okviru primarnih  prava nad AV djelom.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaku novu sezonu/nove nastavke vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana emitiranja posljednjeg nastavka.

IV

Smatra se da prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv polaže sva potrebna autorska prava na  isti, te da ne postoje ograničenja koja bi mogla spriječiti dalji razvoj djela u svrhu produkcije i emitovanja.

Nosioci projekta u pravnom smislu su producenti, dok je u autorskom smislu nosioc projekta reditelj/urednik koji treba biti uključen u projekat prije i tokom realizacije.

V

Prijavitelj može na Javni poziv prijaviti više projekata, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svaki projekat i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

Prijave s nepotpunim i netačnim podacima, neblagovremene prijave kao i prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekata od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o produkciji sa Društvom.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

Dostavljanjem svoje prijave, prijavitelj prihvata pravila Javnog poziva za prijavu serijala emisija televizijskog programa i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za dalju produkciju i emitovanje djela.

Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma/povezanog društva, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem preko zvanične e-mail adrese: bhcontentlab@bhtelecom.ba, te putem e-mail adresa: alma.ceric@bhtelecom.ba; emir.kapetanovic@bhtelecom.ba.

VI

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji i emitovanju projekta do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu/projektu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji i emitovanju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan djelo ponuditi tržištu.

VII

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu ovog Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i projektu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji i emitovanju djela.

Prijavitelj sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

IX

U slučaju spora između Društva/povezanog lica Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

X

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana 21.04.2022.godine.

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB