Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija u okviru BH CoNtEnT LAB

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija  u okviru BH CoNtEnT LAB od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave i igranih filmova.

U nastavku su date opšte informacije za prijavi igranih filmova, kao i pravila javnog poziva za prijavu  igranog filma u okviru BH CoNtEnT LAB platforme.

 

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva pravna i fizička lica koji su nosioci prava intelektualnog vlasništva na prijavljeni film/AV djelo i koji  dostave prijavu u skladu s uslovima određenim u Pravilima javnog poziva.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

 

Preferirani filmski žanrovi:

 • drame, kriminalistički filmovi, komedije, horori, historijski ili dječiji filmovi – visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim komercijalnim potencijalom kod kino, VoD i TV publike u zemlji, regionu i dijaspori;
 • umjetnički filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim potencijalom na medjunarodnom tržištu.     

 

 1. Trajanje Javnog poziva

 

Javni poziv je otvoren od 01.03.2022.godine, stalnog  karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih filmova.

Društvo će vršiti kontinuiranu evaulaciju i provjeru prispjelih prijava, te vršiti selekciju u uži izbor i to najmanje  dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci). Društvo može vršiti analizu pristiglih prijava i više od dva puta godišnje, ukoliko se za tim ukaže potreba. Analizu pristiglih prijava radit će Tim BH Telecom d.d. sa angažovanim  konsultantima.

BH Telecom d.d. će sve prijavitelje obavjestiti o rezultatima učešća na javnom pozivu  prilikom svake evaulacije.

Sva pravna/fizička lica koja uđu u uži izbor bit će pozvani da predstave projekat s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a bitni su za odlučivanje o prihvatanju projekta.

Nakon obavljenih predstavljanja Društvo će u roku od 30 (trideset) dana donijeti konačnu odluku o investiranju u određeni projekat. Nakon donošenja Odluke, provest će se postupak nabavke filma/AV djela, te zaključiti Ugovor o produkciji,koprodukciji ili daljem razvoju  AVdjela kojim će se definisati prava i obaveze.

 

 1. Formalno pravni uslovi

 

Prijava treba da sadrži:

 1. naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu, te prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci);
 2. popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača;
 3. logline, siže, dugi sinopsis, treatment, scenarij, mood board;
 4. karakterizaciju glavnih likova;
 5. režijsku koncepciju (eksplikacija);
 6. linkove na ranije radove režisera i ostalih autora;
 7. okvirni plan produkcije i finansijski plan filma/AV djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima) ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice;
 8. dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije, eventualno ranije postojeću intelektualnu svojinu na kojoj je scenarij temeljen (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice);
 9. ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja (ukoliko je prijavu podnjelo fizičko lice);
 10. specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela;
 11. reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj pravno lice – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija/filmografija);
 12. inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM), izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, te rokovima isporuke (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice).

 

Ostala pravila:

 • Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati gore navedene zadane elemente;
 • Prijave sa netačnim podacima neće se razmatrati.
 • Za prijave s nepotpunim podacima, te prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija može se tražiti dopuna istih. Ukoliko se u ostavljenom roku prijave ne dopune sa nedostajućom dokumentacijom iste se neće razmatrati;
 • Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekta od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o razvoju ili produkciji sa Društvom po uslovima ovog Poziva.
 • Prijavitelj može povući svoju prijavu u svakom trenutku uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.
 • Dostavljanjem svoje prijave, autor/autori prihvaća/ju Pravila Javnog poziva za prijavu projekata igranih filmova/AV djela.
 • Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)
 • Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem ili preko zvanične e-mail adrese bhcontentlab@bhtelecom.ba.

 

PRAVILA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU  IGRANOG FILMA U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

 

I

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave i igranih filmova u okviru BH CoNtEnT LAB platforme.

II

Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska kvalitetnih autorskih djela primjerenih potrebama Društva.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju/koprodukciju ili dalji razvoj dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

III

Društvo može sticati isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih  prava nad filmom/AV djelom ili može djeliti ta prava kao koproducent.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaki novi nastavak vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od tri mjeseca.

IV

Na Javni poziv se mogu prijaviti  igrani filmovi:

 • U trajanju iznad 60 minuta;
 • žanrovski određeni filmovi – drame, kriminalistički filmovi, komedije, horori, historijski ili dječiji filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim komercijalnim potencijalom kod kino, VoD i TV publike u zemlji, regionu i dijaspori.
 • umjetnički filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim potencijalom na medjunarodnom tržištu.

Prijave AV djela se dostavljaju na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, do 16h svakim radnim danom. IAV djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kojem od tri službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv, autor dostavljenog AV djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Prijavitelj dostavom prijave AV djela potvrđuje da je autor AV  djela i da je AV djelo slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi mogla spriječiti dalji razvoj igranog filma/ AV djela u svrhu produkcije/koprodukcije od strane Društva.

V

Javni poziv je otvoren od 01.03.2022.godine, stalnog  karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih filmova.

Jedan autor može na Javni poziv prijaviti više igranih filmova/AV djela, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svaki film/AV djelo i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

VI

Autor dostavom filma/ AV djela na Javni poziv pristaje na odredbe Pravila Javnog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za produkciju, koprodukciju i dalji razvoj AV djela.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

VII

Društvo je ovlašteno izabrati više filmova/AV djela i sa autorima više filmova/AV djela pregovarati o produkciji/koprodukciji i daljem razvoju projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i filmu/AV djelu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji/koprodukciji ili razvoju djela.

Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji/koprodukciji ili razvoju filma/AV djela do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji/koprodukciji ili razvoju djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji/koprodukciji ili daljem razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan AV djelo ponuditi tržištu.

IX

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

X

U slučaju spora između Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana  01.03.2022.godine.

 

 

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB

 


BH Telecom i Fist produkcija najavili novu hit seriju „Na rubu pameti“

U Sarajevu smo danas prisustvovali najavi i početku snimanja serije „Na rubu pameti”, poznatog bh. reditelja Elmira Jukića i scenariste Adnana Kapetanovića, a u okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma. „Na rubu pameti“ je novi sitcom, a prva sezona se sastoji od 24 epizode. Na sebi svojstven i humorističan način reditelj nas upoznaje sa tri sasvim uobičajene porodice čiji životi se isprepliću nakon nenadanog događaja, koji će promijeniti njihov dotadašnji mirni porodični život.

Reditelj Elmir Jukić  je okupio ekipu izvanrednih glumaca, koji će nas, sigurni smo, držati uz male ekrane. Završetak snimanja serije očekuje se sredinom 2022.g. i ista će biti ekskluzivno i premijerno emitovana na servisu MY TV na Moja TV.

„Na rubu pameti“ je jedan od scenarija koji je odabran putem javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija i čije se snimanje realizuje putem platforme BH Content Lab kompanije BH Telecom.

Na pres-konferenciji koja je upriličena ovim povodom u Fist studiju, obratili su se generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman i Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma te reditelj Elmir Jukić, scenarista Adnan Kapetanović i glumci Admir Glamočak, Aleksandar Seksan, Isa Seksan i Dragan Marinković.

Kahriman je izjavio kako je posebno sretan povodom početka snimanja još jedne od odabranih serija u okviru platforme BH Content Lab.

U 2022. godinu ulazimo sa novim servisom MY TV koji smo promovisali tokom novogodišnjih praznika, ali i sa velikim očekivanjima, posebno u dijelu razvoja i produkcije najkvalitetnijih sadržaja za naše krajnje korisnike, što se od nas kao vodećeg telekom operatera i očekuje. Svakako treba naglasiti da je jedan od dugoročnih strateških ciljeva BH Telecoma, u domenu tržišnog širenja i diverzifikacije,  upravo ulaganje i izgradnja u najveće domaće platforme za produkciju audio-vizuelnih sadržaja, BH Content Lab.

BH Telecom je obezbjedio još 18 miliona KM za koje je objavljen kontinuirani javni poziv za vrijeme prošlogodišnjeg SFF-a i sigurni smo da će saradnja naše kompanije i domaćih filmskih radnika i producentskih kuća proizvesti visoko kvalitetne i atraktivne sadržaje za naše korisnike. Ovu priliku koristim da pozovem sve filmske radnike da se jave na otvoreni javni poziv. „Na rubu pameti“ je druga serija čiji sadržaj i glumce prezentiramo javnosti svjesni da značaj samog sadržaja u telekom industriji dobija primat i siguran sam da ćemo korisnicima Moje TV osigurati visokokvalitetan i ekskluzivan sadržaj. Odluka da sarađujemo sa bh. filmskom industrijom je primarno komercijalna, ali ne zanemarujemo i elemente društvene odgovornosti jer investiramo u vlastite resurse, domaću filmsku industriju i proizvodimo sadržaj kojim će korisnici biti zadovoljni“, rekao je Sedin Kahriman.

Hadžović je istakao da je BH Content Lab najveća domaća platforma za produkciju audio-vizuelnih sadržaja kojoj je primarno cilj podrška bh. kinematografiji te kreiranje kvalitetnog sadržaja koji će povećati zadovoljstvo korisnika kroz atraktivnost ponude na Moja TV usluzi i ostalim platformama BH Telecoma.

„ Direktnim utjecajem na produkciju visokokvalitetnih audio-vizualnih sadržaja, BH Telecom preuzima lidersku tržišnu poziciju u TV produkciji i pruža fantastičnu priliku za razvoj filmske i TV produkcije. Nadamo se da ćemo i kroz razvoj i podržavanje ovih i ovakvih projekata vratiti oskarovski sjaj u Bosnu i Hercegovinu“, rekao je Hadžović.

Režiser  serije Elmir Jukić najavio je da će serija biti novi, veliki hit.

Osjećam isto uzbuđenje kao 2007. godine kada sam krenuo u snimanje svoje prve serije. To je ona čudesna kombinacija uvjerenja da imamo odličan projekat, pozitivne treme i nestrpljenja da što prije  krenemo u snimanje. Nadam se da će i epilog biti isti kao tada i da će vrijeme koje je ispred nas pokazati da je “Na rubu pameti” hit serija.”

Kao autor i scenarista serije “Na rubu pameti” izuzetno sam ponosan što sam dio priče o razvoju igranih televizijskih igranih serija koju je pokrenuo BH Telecom. Zadovoljstvo mi je surađivati sa našim vrhunskim glumcima, rediteljem Elmirom Jukićem i ostalim autorima na seriji kao i FIST produkcijom koja ima ogromno i uspješno iskustvo u produkciji igranog tv programa. Nadam se da ćemo svi zajedno doprinijeti zajedničkom cilju a to je razvoj tv i filmske produkcije što smatram velikom promocijom kulture Bosne i Hercegovine u regionu i šire.”, rekao je Adnan Kapetanović, scenarista i autor serije.

Admir Glamočak je izjavio kako je posebno sretan i jako ga raduje činjenica da je dio glumačke ekipe, jer, kako kaže, osjeća se kao glumac-početnik, a otkrio nam je detalje o svojoj ulozi: “ U seriji igram dedu Mahu Dilbera. Sretni nesretnik. Radost zbog predstojećih penzionerskih dana, mijenja dolazak njegovih zaboravljenih kćerki…

Zaista, zanimljiva uloga, duhovita; u nevjerovatnim situacijama osmišljenim od strane Adnana Kapetanovića, pod rediteljskom palicom Elmira Jukića.

 Uzbuđenje zbog rada na snimanju nije krio ni Aleksandar Seksan: “ Mislim da po onome što smo dobili od materijala, pred sobom imamo vjerovatno još jedan dobar, zabavan i nadamo se, uspješan projekat. O svom liku još uvijek ne mogu govoriti detaljno, tek ćemo se upoznati.”

 Ulogu u seriji je ostvario i Seksanov Sin Isa, koji je rekao da mu je izuzetno drago što glumi sa ocem i sjajnom glumačkom ekipom.

 Prisutnim se obratio i Dragan Marinković Maca.

Sa profesionalcima je uvijek gušt sarađivati. 

Također, sitkom je sjajno ispisan sa galerijom intrigantnih likova, a uloga Pipe Mostarca, koja mi je dodijeljena, je ozbiljan izazov, jer biti rado viđen gost u tom Gradu i imati sijaset prijatelja Mostaraca i igrati Mostarca lisku staru je, sem izazova, damar više…, kazao je Marinković.

Osim serije „Na rubu pameti“, putem BH Content Lab platforme će se realizovati i snimanje serije „Kotlina, u režiji Danisa Tanovića, serije „Znam kako dišeš“ scenaristice i rediteljice Jasmile Žbanić, serije „Komar“ reditelja Gorana Kapetanovića i kreatora i scenariste Timura Makarević, serija „Princ iz Eleja“ i „Tender“ reditelja Srđana Vuletića, te serije „Kad sam bio Hodža“ za koju scenarij i režiju potpisuje Ademir Kenović.

Moja priča. BH Telecom


Komar

Autobus koji saobraća na relaciji Sarajevo - Jajce nestaje u noći na području planinskog prevoja Komar. U potragu za nestalim autobusom kreće lokalni policajac Željko. Ubrzo, kada se sazna da je na autobusu bio važan paket za koji se zanima Firma i njen direktor Nihad, na mjesto nestanka dolaze brojne policijske i druge državne agencije. Novinarka Mersiha pokušava da sazna šta se zapravo desilo.

Kada se pronađe autobus, ali ne i svi putnici, većini postaje jasno da se bore sa nečim što ne razumiju. Nestali putnici mogu povremeno komunicirati, ali samo sa jednom osobom. Hakeri iz društva Unified Filed se čine najbliži rješenju. Tajanstveni paket je specijalno oružje SFRJ, toliko tajno da ni Tito nije znao za njega. Paketu nedostaje jedan dio koji treba donijeti na Komar da bi specijalno oružje proradilo i da bi izgubljeni putnici stigli natrag. Umjesto njihovog povratka, na Komaru stotine ljudi čekajiu na livadi spremni da idu na drugu stranu. Presudna je pjesma slavuja.

KREATOR: Timur Makarević

REŽIJA: Timur Makarević, Vedran Rupić, Una Gunjak

SCENARIJ: Timur Makarević, Olja Runjić

PRODUKCIJA: SCCA/pro.ba

GODINA PRODUKCIJE: 2023/2024.godina


Princ iz Eleja

45-ogodišnji Miki se vraća iz Amerike nakon mnogo godina. On je kao nov: zategnut je, utegnut je, ima sjajnu Amerikanku Kate pored sebe koja je teksaška bogatašica. On je Kate ubijedio da je u Sarajevu bio zvijezda, ali u Sarajevu ga niko ne prepoznaje, što zbog toga što je izoperisan i odudara od svojih prijatelja, što zbog toga što nikada nije ni bio zvijezda. On odlučuje da kupi lokalnu televiziju koja jako često pušta spotove od prije 20 godina, među kojima je i njegov jedini hit. No kako će Miki uspjeti da vidi televiziju? Pred Mikijem i Kate je pregršt izazova u PRINCU IZ ELEJA.

KREATORI: Amra Bakšić Čamo, Elma Tataragić, Dušan Vranić, Enes Zlatar,

REŽIJA: Alen Šimić

SCENARISTI/ICE: Elma Tataragić, Dušan Vranić, Enes Zlatar

PRODUKCIJA: SCCA/pro.ba

ULOGE: Alen Muratović, Nadine Mičić, Mediha Musliović, Mirvad Kurić, Moamer Kasumović, Džana Pinjo…

Godina produkcije: 2023.godina

Zabava, smijeh i nevjerojatne avanture dolaze na vaše ekrane. BH ContentLab s ponosom predstavlja novu domaću humorističnu seriju – “Princ iz Eleja”!

Nepredvidljivi zapleti, komični sukobi i zabavni trenuci u novoj bh. seriji donose svježu dozu humora koji će osvojiti vaša srca. Serija obećava smijeh, iznenađenja i dozu nostalgije uz nezaboravne hitove iz prošlosti.

Hoće li Miki uspjeti da se vrati na scenu i izbori se sa sopstvenim iluzijama? Kako će se nositi s lokalnom televizijom i njenim specifičnostima? Saznajte u uzbudljivim epizodama serije “Princ iz Eleja”, gdje humor, drama i neočekivane situacije čine savršenu kombinaciju dobre zabave. Pratite Mikija i Kate dok pokušavaju osvojiti srca gledatelja i vratiti sjaj u svoj život!

Ne propustite premijeru i uživajte u priči o povratku “princa” na vašim malim ekranima!

Gledatelji će prvu epizodu serije “Princ iz Eleja” moći pogledati 10. decembra u 20:30 sati na MY TV kanalu na platformi Moja TV i 17. decembra u 20:00 sati na Federalnoj TV.


Kad sam bio Hodža

Glavni lik mini serije je 18-godišnji mladić koji se našao na Grbavici u momentu kada počinje potpuna blokada ovog sarajevskog naselja i zatvaranje svih prilaza tom dijelu grada. Bio je u posjeti jednoj djevojci i našao se u zgradi u kojoj inače ne živi. Srpski vojnici počinju da od ljudi traže da pokažu pasoše i isprave. U zgradi živi neznatno starija Srpkinja sa bakom, koja pomaže glavnom liku. To je najprije odraz ljubavi prema bližnjem a potom prerasta u romantičnu ljubav. Mladića šalju u radni vod čiji je jedan od zadataka da sakuplja i zakopava leševe ubijenih. Kad god bi zatrpali mrtvaca, komandant voda bi zatražio da mu se nešto prouči. Ali niko od prisutnih to ne zna. Samo glavni lik je odnekud upamtio tih nekoliko riječi iz muslimanske molitve i izgovara ih nad plitkim grobom na brdu iznad grada sa kojeg se puca na Sarajevo. Radni vod pomaže raznositi namještaj, frižidere, šporete kako bi udovoljio potrebama novih gospodara. Komandant radnog voda, Šef, zaštitnički se stavlja na stranu svojih radnika. On gaji duboki prezir prema zločinima, majkama, koje ga plačući pitaju za nestale članove porodice, obećavajući pomoć. A kada pretpostavljenima postaje naporan, nestaje bez traga. Mladića šalju na prvu liniju fronta, na kopanje rovova u brdu, koji su u zračnoj liniji sa sarajevskim stanom s druge strane Miljacke, u kojem je ranije živio. Noću mora da vojnicima svira dirljive pjesme dok oni siluju žene. Kada dvojica Srba, mladića sa nadimkom "hodža" počnu siliti da poput mujezina pjeva poziv na molitvu, on ih ubija i bježi. Nakon bijega, on se dvije i po godine skriva u praznim stanovima zgrada uz pomoć komšinice koja je Srpkinja i sa kojom razvija poseban odnos.

REŽIJA:  Ademir Kenović

SCENARIJ: Damir Ovčina, Ademir Kenović

PRODUKCIJA: Refresh production Sarajevo

GODINA PRODUKCIJE: 2023/2024


Znam kako dišeš

Serija „Znam kako dišeš“ u šest epizoda prati rad tužiteljice Nevene Murtezić čiji je zadatak da istraži slučaj samoubistva dječaka, istovremeno se suočavajući sa svojim ličnim problemima koji se isprepliću sa istragom. Nevena (Jasna Đuričić) je samohrana majka tinejdžera Dine (Lazar Dragojević) i konstantno je pod pritiskom politike i javnosti, a slučaj samoubistva maloljetnika pokrenuo je lavinu događaja u njenom privatnom životu.

Smještena u urbani milje današnjeg Sarajeva, serija kroz tužilačke istrage i porodične priče postavlja izuzetno bitna pitanja: Koliko vjerujemo svojoj djeci i koliko ih poznajemo? Da li su naša djeca drugačija od nas i naših sistema vrijednosti? Da li poznajemo svoje voljene onako dobro kako to mislimo?

KREATOR: Jasmila Žbanić

REŽIJA: Alen Drljević, Nermin Hamzagić

SCENARIJ: Jasmila Žbanić, Elma Tataragić

PRODUKCIJA: Deblokada

GODINA PRODUKCIJE: 2023.godina


Tender

Tender je sitcom koji prati rad državne agencija za sprovođenje javnih nabavki. U središtu serije je tročlana komisija koja je sastavljena po nama dobro poznatom “nacionalni ključ“ modelu: Srbin, Hrvat, Bošnjak. Tri potpuno različita karaktera, potpuno različite političke vizije, potpuno različita pogleda na svijet su prinuđeni raditi zajednički posao i dijeliti zajednički prostor - ured, kancelariju, ofis, office. Međutim, ono što ih spaja je jače od svih njihovih razlika - želja da se obogate. Na putu ka tome oni neće prezati ni od čega - lagaće, petljaće, potkupljivaće, ulizivaće se šefovima. Sa druge strane, tu su i uposlenici administracije koji imaju svoje privatne probleme - hektičan ili nikakav emotivni život, manjak samopozdanja, nezainteresovanost koji često staju na put našoj komisiji. Pritom, niko nije imun na ljubav, pa tako ni uposlenici agencije. A ljubav je nešto što svima treba. Komisija i administracija kreiraju čudan spoj pun ljubavi i mržnje, prijateljstva i neprijateljstva koji svakodnevno poprima novi oblik u kontaktu sa klijentima agencije. A agencija za javne nabavke je, naravno, magnet za varalice, lupeže i vucibatine svih vrsta i boja.

NASLOV: TENDER

ŽANR/GENRE: sitcom/workplace sitcom

FORMAT: broj epizoda u sezoni i trajanje/ sezona 24 epizode, 22 do 28 minuta

PLANIRAMO VRIJEME PREMIJERE: Novembar 2022

Production Company for BH Content Lab/BH Telecom: FIST Sarajevo

KREATOR: Srđan Vuletić

REŽIJA: Amra Mehić, Neven Samardžić

SCENARIJ: Srđan Vuletić, saradnici na scenariju (screenplay contributors) Edin Krehić, Mirza Hodžić

GODINA PRODUKCIJE: 2022.godina

GLAVNE ULOGE: Tarik Džinić, Robert Krajinović, Aida Bukva, Anja Kraljević, Igor Skvarica, Branko Janković, Anđela Kusić, Dražen Pavlović, Edin Avdagić, Nadine Mičić

 

LOGLINE: Tri čovjeka različitih nacionalnih, političkih i životnih stavova čine novoizabranu Komisiju za sprovođenje javnih nabavki. Svaki pokušava progurati svoje interese i obogatiti se, ali kako to učiniti kad su im prvi saradnici ujedno i najveće prepreke. Pritom su zaljubljive prirode, a administracija je puna kolegica sa nesređenim emotivnim životom.

Three guys with different ethnic, political, and life backgrounds form part of a newly appointed national commission for public procurement.

Everyone is trying to push their own interests and get rich, but how to do it when their first collaborators are also their biggest obstacle. On top of it, they all have the tendency to easily fall in love, and the office is full of female coworkers with emotionally messy lives.


Djeca sa CNN-a

Radnja filma prati period poslije pada Srebrenice, gdje je Dino izgubio oca i dva brata,
nakon toga se kao izbjeglica nastanio u Zagrebu. Došao je sa tetkom i petogodišnjim
bratom koji je odmah, kao ratno siroče, poslan izbjegličkim konvojem u Dansku. Dino
radi kao ulični čistač i podstanar je kod Gogoa, slikara i bivšeg branitelja, a jedina veza sa
svijetom za njega je telefonska govornica odakle komunicira s prijateljem Fahrom u
Sarajevu.
Fahru je zadesila slična sudbina, kao Dinu, u srebreničkom genocidu. Dinin život
promijenit će dolazak Dore, nove sustanarke, studentice koja radi “noćnu” u jednom
zagrebačkom hotelu. Oboje će uskoro saznati da dijele istu bolnu sudbinu. Dino je
preživio srebrenički genocid, a Dora je iz Vukovara.

ULOGE: Iva Mihalić, Amar Bukvić, Dragan Despot, Sreten Mokrović, Damir Lončar,Siniša Popović, Anja Đurinović Rakočević, Muhamed Hadžović, Pero Juričić, EnesVejzović, Sanja Marin, Vlado Posavec Tušek, Robert Budak, Iva Jerković, Mirela BrekaloPopović, Mia Biondić, Fuad Ahmetašević, Aman Bukvić, Pavle Matuško.

SCENARIJ: Amir Bukvić i Aida Bukvić

REŽIJA: Aida Bukvić


Na rubu pameti

Život Mahe dilbera, profesionalnog novinara i dugogodišnjeg samca koji je upravo otišao u prijevremenu penziju i isplanirao život u svom trećem dobu se preko noći mijenja kada mu se na vratima tek renoviranog stana pojave dvije kćerke iz dva različita, propala braka. Dvije kćerke koje toliko dugo nije video da je skoro zaboravio i da postoje. Potpuno zatečenog Mahu dočeka još jedna bolna činjenica -saznaje da je uz dvije odrasle kćerke postao i dedo.

ŽANR/GENRE: komedija/sitcom

FORMAT: I sezona, 24 epizode, 33-40 min

Produkcijska kompanija za BH Content Lab / BH Telecom: FIST d.o.o. Sarajevo

REŽIJA: Elmir Jukić

SCENARIJ: Adnan Kapetanović

GODINA PRODUKCIJE: 2022.godina

GLAVNE ULOGE: Admir Glamočak – Maho Dilber, Aleksandar Seksan – Toni Bonussi, Dragan Marinković – Fikret Pašić Pipa, Džana Pinjo Haračić – Mira Bonussi, Alisa Čajić – Kristina Dilber, Ivana Vojinović – Vilma Dilber, Isa Seksan – Dino, Tatjana Šojić – Anđa Poskok, Dušan Arnaut – Marko Bonussi.

BROJ EPIZODA: 24

BROJ SEZONA: 2

PROSJEČNO TRAJANJE EPIZODE: 36 min.

 

Na MY TV serija počinje sa emitovanjem  11. i 12.12.  ( nedelja i ponedeljak), sa početkom u 21:00 h,
a na RTV bih 17. i 18.12. ( subota i nedelja), sa početkom u 20:15 h ili 20 i 30 h.


Praznik rada

Praznik rada je priča o potrazi za istinom. Istina oslobađa, ali često i boli. Zato se teško i sadubokim uzdahom upuštamo u potragu za njom. Nakon deset godina u Njemačkoj, Armin u gluhoj noći dolazi u Bosnu. Prvomajski su praznici,tek je oženjen, želi da iznenadi oca Fudu. Nema ga kući. Komišija kaže: uhapsiše Fudu, ko znazašto. U mahali nemir. Fudo da je zločinac?! Armin želi doznati istinu, a komšiluk proslavitiPraznik rada.

ULOGE: Muhamed Hadžović, Emir Hadžihafizbegović, Admir Glamočak, Boris Isaković, Aleksandar Seksan, Ermin Bravo, Vedran Đekić, Mirvad Kurić, Tatjana Šojić, Jasna Žalica, Dženita Imamović, Branka Katić, Labina Mitevska, Branimir Popović.


AUTORI: Scriptwriter Pjer Žalica, Director Pjer Žalica, Composers Zlatan Stipišić Gibonni, Dino Šukalo, Art Director Nedjeljko Mikac.


PRODUCENTI: Producer Pjer Žalica, Producer Aida Huseinović, Ex.Producer Rusmir Efendić, Co-producer HR Propeler Film d.o.o., Boris T. Matić, Lana Matić,Co-producers RS Film House Baš Čelik & Backroom Prod, Jelena Mitrović, Igor Kecman, Co-producers ME Aba Film & Artikulacija Ivan Đurović, Co-producer MK Sisters and Brother Mitevski Prod., Labina Mitevska.