Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija u okviru BH CoNtEnT LAB

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija  u okviru BH CoNtEnT LAB od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave i igranih filmova.

U nastavku su date opšte informacije za prijavi igranih filmova, kao i pravila javnog poziva za prijavu  igranog filma u okviru BH CoNtEnT LAB platforme.

 

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva pravna i fizička lica koji su nosioci prava intelektualnog vlasništva na prijavljeni film/AV djelo i koji  dostave prijavu u skladu s uslovima određenim u Pravilima javnog poziva.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

 

Preferirani filmski žanrovi:

 • drame, kriminalistički filmovi, komedije, horori, historijski ili dječiji filmovi – visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim komercijalnim potencijalom kod kino, VoD i TV publike u zemlji, regionu i dijaspori;
 • umjetnički filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim potencijalom na medjunarodnom tržištu.     

 

 1. Trajanje Javnog poziva

 

Javni poziv je otvoren od 01.03.2022.godine, stalnog  karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih filmova.

Društvo će vršiti kontinuiranu evaulaciju i provjeru prispjelih prijava, te vršiti selekciju u uži izbor i to najmanje  dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci). Društvo može vršiti analizu pristiglih prijava i više od dva puta godišnje, ukoliko se za tim ukaže potreba. Analizu pristiglih prijava radit će Tim BH Telecom d.d. sa angažovanim  konsultantima.

BH Telecom d.d. će sve prijavitelje obavjestiti o rezultatima učešća na javnom pozivu  prilikom svake evaulacije.

Sva pravna/fizička lica koja uđu u uži izbor bit će pozvani da predstave projekat s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a bitni su za odlučivanje o prihvatanju projekta.

Nakon obavljenih predstavljanja Društvo će u roku od 30 (trideset) dana donijeti konačnu odluku o investiranju u određeni projekat. Nakon donošenja Odluke, provest će se postupak nabavke filma/AV djela, te zaključiti Ugovor o produkciji,koprodukciji ili daljem razvoju  AVdjela kojim će se definisati prava i obaveze.

 

 1. Formalno pravni uslovi

 

Prijava treba da sadrži:

 1. naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu, te prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci);
 2. popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača;
 3. logline, siže, dugi sinopsis, treatment, scenarij, mood board;
 4. karakterizaciju glavnih likova;
 5. režijsku koncepciju (eksplikacija);
 6. linkove na ranije radove režisera i ostalih autora;
 7. okvirni plan produkcije i finansijski plan filma/AV djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima) ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice;
 8. dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije, eventualno ranije postojeću intelektualnu svojinu na kojoj je scenarij temeljen (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice);
 9. ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja (ukoliko je prijavu podnjelo fizičko lice);
 10. specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela;
 11. reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj pravno lice – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija/filmografija);
 12. inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM), izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, te rokovima isporuke (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice).

 

Ostala pravila:

 • Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati gore navedene zadane elemente;
 • Prijave sa netačnim podacima neće se razmatrati.
 • Za prijave s nepotpunim podacima, te prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija može se tražiti dopuna istih. Ukoliko se u ostavljenom roku prijave ne dopune sa nedostajućom dokumentacijom iste se neće razmatrati;
 • Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekta od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o razvoju ili produkciji sa Društvom po uslovima ovog Poziva.
 • Prijavitelj može povući svoju prijavu u svakom trenutku uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.
 • Dostavljanjem svoje prijave, autor/autori prihvaća/ju Pravila Javnog poziva za prijavu projekata igranih filmova/AV djela.
 • Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)
 • Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem ili preko zvanične e-mail adrese bhcontentlab@bhtelecom.ba.

 

PRAVILA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU  IGRANOG FILMA U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

 

I

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave i igranih filmova u okviru BH CoNtEnT LAB platforme.

II

Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska kvalitetnih autorskih djela primjerenih potrebama Društva.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju/koprodukciju ili dalji razvoj dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

III

Društvo može sticati isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih  prava nad filmom/AV djelom ili može djeliti ta prava kao koproducent.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaki novi nastavak vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od tri mjeseca.

IV

Na Javni poziv se mogu prijaviti  igrani filmovi:

 • U trajanju iznad 60 minuta;
 • žanrovski određeni filmovi – drame, kriminalistički filmovi, komedije, horori, historijski ili dječiji filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim komercijalnim potencijalom kod kino, VoD i TV publike u zemlji, regionu i dijaspori.
 • umjetnički filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim potencijalom na medjunarodnom tržištu.

Prijave AV djela se dostavljaju na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, do 16h svakim radnim danom. IAV djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kojem od tri službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv, autor dostavljenog AV djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Prijavitelj dostavom prijave AV djela potvrđuje da je autor AV  djela i da je AV djelo slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi mogla spriječiti dalji razvoj igranog filma/ AV djela u svrhu produkcije/koprodukcije od strane Društva.

V

Javni poziv je otvoren od 01.03.2022.godine, stalnog  karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih filmova.

Jedan autor može na Javni poziv prijaviti više igranih filmova/AV djela, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svaki film/AV djelo i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

VI

Autor dostavom filma/ AV djela na Javni poziv pristaje na odredbe Pravila Javnog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za produkciju, koprodukciju i dalji razvoj AV djela.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

VII

Društvo je ovlašteno izabrati više filmova/AV djela i sa autorima više filmova/AV djela pregovarati o produkciji/koprodukciji i daljem razvoju projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i filmu/AV djelu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji/koprodukciji ili razvoju djela.

Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji/koprodukciji ili razvoju filma/AV djela do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji/koprodukciji ili razvoju djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji/koprodukciji ili daljem razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan AV djelo ponuditi tržištu.

IX

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

X

U slučaju spora između Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana  01.03.2022.godine.

 

 

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB

 


BH Telecom i Fist produkcija najavili novu hit seriju „Na rubu pameti“

U Sarajevu smo danas prisustvovali najavi i početku snimanja serije „Na rubu pameti”, poznatog bh. reditelja Elmira Jukića i scenariste Adnana Kapetanovića, a u okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma. „Na rubu pameti“ je novi sitcom, a prva sezona se sastoji od 24 epizode. Na sebi svojstven i humorističan način reditelj nas upoznaje sa tri sasvim uobičajene porodice čiji životi se isprepliću nakon nenadanog događaja, koji će promijeniti njihov dotadašnji mirni porodični život.

Reditelj Elmir Jukić  je okupio ekipu izvanrednih glumaca, koji će nas, sigurni smo, držati uz male ekrane. Završetak snimanja serije očekuje se sredinom 2022.g. i ista će biti ekskluzivno i premijerno emitovana na servisu MY TV na Moja TV.

„Na rubu pameti“ je jedan od scenarija koji je odabran putem javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija i čije se snimanje realizuje putem platforme BH Content Lab kompanije BH Telecom.

Na pres-konferenciji koja je upriličena ovim povodom u Fist studiju, obratili su se generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman i Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma te reditelj Elmir Jukić, scenarista Adnan Kapetanović i glumci Admir Glamočak, Aleksandar Seksan, Isa Seksan i Dragan Marinković.

Kahriman je izjavio kako je posebno sretan povodom početka snimanja još jedne od odabranih serija u okviru platforme BH Content Lab.

U 2022. godinu ulazimo sa novim servisom MY TV koji smo promovisali tokom novogodišnjih praznika, ali i sa velikim očekivanjima, posebno u dijelu razvoja i produkcije najkvalitetnijih sadržaja za naše krajnje korisnike, što se od nas kao vodećeg telekom operatera i očekuje. Svakako treba naglasiti da je jedan od dugoročnih strateških ciljeva BH Telecoma, u domenu tržišnog širenja i diverzifikacije,  upravo ulaganje i izgradnja u najveće domaće platforme za produkciju audio-vizuelnih sadržaja, BH Content Lab.

BH Telecom je obezbjedio još 18 miliona KM za koje je objavljen kontinuirani javni poziv za vrijeme prošlogodišnjeg SFF-a i sigurni smo da će saradnja naše kompanije i domaćih filmskih radnika i producentskih kuća proizvesti visoko kvalitetne i atraktivne sadržaje za naše korisnike. Ovu priliku koristim da pozovem sve filmske radnike da se jave na otvoreni javni poziv. „Na rubu pameti“ je druga serija čiji sadržaj i glumce prezentiramo javnosti svjesni da značaj samog sadržaja u telekom industriji dobija primat i siguran sam da ćemo korisnicima Moje TV osigurati visokokvalitetan i ekskluzivan sadržaj. Odluka da sarađujemo sa bh. filmskom industrijom je primarno komercijalna, ali ne zanemarujemo i elemente društvene odgovornosti jer investiramo u vlastite resurse, domaću filmsku industriju i proizvodimo sadržaj kojim će korisnici biti zadovoljni“, rekao je Sedin Kahriman.

Hadžović je istakao da je BH Content Lab najveća domaća platforma za produkciju audio-vizuelnih sadržaja kojoj je primarno cilj podrška bh. kinematografiji te kreiranje kvalitetnog sadržaja koji će povećati zadovoljstvo korisnika kroz atraktivnost ponude na Moja TV usluzi i ostalim platformama BH Telecoma.

„ Direktnim utjecajem na produkciju visokokvalitetnih audio-vizualnih sadržaja, BH Telecom preuzima lidersku tržišnu poziciju u TV produkciji i pruža fantastičnu priliku za razvoj filmske i TV produkcije. Nadamo se da ćemo i kroz razvoj i podržavanje ovih i ovakvih projekata vratiti oskarovski sjaj u Bosnu i Hercegovinu“, rekao je Hadžović.

Režiser  serije Elmir Jukić najavio je da će serija biti novi, veliki hit.

Osjećam isto uzbuđenje kao 2007. godine kada sam krenuo u snimanje svoje prve serije. To je ona čudesna kombinacija uvjerenja da imamo odličan projekat, pozitivne treme i nestrpljenja da što prije  krenemo u snimanje. Nadam se da će i epilog biti isti kao tada i da će vrijeme koje je ispred nas pokazati da je “Na rubu pameti” hit serija.”

Kao autor i scenarista serije “Na rubu pameti” izuzetno sam ponosan što sam dio priče o razvoju igranih televizijskih igranih serija koju je pokrenuo BH Telecom. Zadovoljstvo mi je surađivati sa našim vrhunskim glumcima, rediteljem Elmirom Jukićem i ostalim autorima na seriji kao i FIST produkcijom koja ima ogromno i uspješno iskustvo u produkciji igranog tv programa. Nadam se da ćemo svi zajedno doprinijeti zajedničkom cilju a to je razvoj tv i filmske produkcije što smatram velikom promocijom kulture Bosne i Hercegovine u regionu i šire.”, rekao je Adnan Kapetanović, scenarista i autor serije.

Admir Glamočak je izjavio kako je posebno sretan i jako ga raduje činjenica da je dio glumačke ekipe, jer, kako kaže, osjeća se kao glumac-početnik, a otkrio nam je detalje o svojoj ulozi: “ U seriji igram dedu Mahu Dilbera. Sretni nesretnik. Radost zbog predstojećih penzionerskih dana, mijenja dolazak njegovih zaboravljenih kćerki…

Zaista, zanimljiva uloga, duhovita; u nevjerovatnim situacijama osmišljenim od strane Adnana Kapetanovića, pod rediteljskom palicom Elmira Jukića.

 Uzbuđenje zbog rada na snimanju nije krio ni Aleksandar Seksan: “ Mislim da po onome što smo dobili od materijala, pred sobom imamo vjerovatno još jedan dobar, zabavan i nadamo se, uspješan projekat. O svom liku još uvijek ne mogu govoriti detaljno, tek ćemo se upoznati.”

 Ulogu u seriji je ostvario i Seksanov Sin Isa, koji je rekao da mu je izuzetno drago što glumi sa ocem i sjajnom glumačkom ekipom.

 Prisutnim se obratio i Dragan Marinković Maca.

Sa profesionalcima je uvijek gušt sarađivati. 

Također, sitkom je sjajno ispisan sa galerijom intrigantnih likova, a uloga Pipe Mostarca, koja mi je dodijeljena, je ozbiljan izazov, jer biti rado viđen gost u tom Gradu i imati sijaset prijatelja Mostaraca i igrati Mostarca lisku staru je, sem izazova, damar više…, kazao je Marinković.

Osim serije „Na rubu pameti“, putem BH Content Lab platforme će se realizovati i snimanje serije „Kotlina, u režiji Danisa Tanovića, serije „Znam kako dišeš“ scenaristice i rediteljice Jasmile Žbanić, serije „Komar“ reditelja Gorana Kapetanovića i kreatora i scenariste Timura Makarević, serija „Princ iz Eleja“ i „Tender“ reditelja Srđana Vuletića, te serije „Kad sam bio Hodža“ za koju scenarij i režiju potpisuje Ademir Kenović.

Moja priča. BH Telecom


BH Telecom u posjeti setu serije “Kotlina”

U okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma, u Sarajevu je danas (1. februar) nastavljeno snimanje serije „Kotlina”, renomiranog bh. reditelja Danisa Tanovića.

Susretljiva i raspoložena ekipa TV serije, koja je snimala scene u hladnom i mračnom ambijentu jedne napuštene zgrade na Marijinom Dvoru, ugostila je ekipu BH Telecoma na čelu sa generalnim direktorom Sedinom Kahrimanom i Muamerom Hadžovićem, izvršnim direktorom za razvoj poslovanja BH Telecoma.

Kreativni domaćini su bili Danis Tanović i Amra Bakšić-Čamo, čiji je scenario odabran putem Javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija i čije se snimanje realizuje putem platforme BH Content Lab kompanije BH Telecom.

„Kotlina“ je kriminalistička High End mini serija u pet nastavaka koja, koristeći istragu ubistva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, uspijeva dočarati savremeno Sarajevo u kojem je okrutni sistem vrijednosti iz predratnog vremena u sudaru sa kapitalizmom današnjice.

Reditelj Danis Tanović je okupio izvanredne glumce, među kojima su Feđa Štukan, Izudin Bajrović, Boris Ler, Alban Ukaj, Ida Keškić…, a završetak snimanja serije, koja će se ekskluzivno i premijerno emitovati na servisu MY TV na Moja TV, planiran je do kraja februaru 2022. godine.

Podsjećamo da je BH Telecom Javnim pozivom obezbijedio 18 miliona KM za serijski i filmski sadržaj do 2024. godine.

Moja priča. BH Telecom