Kotlina

“Kotlina” je kriminalistička mini serija od pet epizoda čiji su kreatori Danis Tanović i Amra Bakšić- Čamo, a karakteriše je vrhunska produkcija, zanimljiva radnja i ekipa izvanrednih bh. glumaca.

Nakon što je tijelo pronađeno u Zemaljskom muzeju, viši inspektor Edib Pašić zaranja duboko u današnje Sarajevo kako bi pronašao vrijedan nestali artefakt, te dokazao sebi, da grad, koji je nekad volio i nikad nije pronašao snagu da ga napusti – i dalje postoji.
U glumačkoj postavi Štukanu su se, između ostalog, pridružili i Ida Keškić, Boris Ler, Mario Knezović, te Izudin Bajrović.

Prve dvije epizode “Kotline” pretpremijerno su prikazane druge večeri 28. Sarajevo Film Festivala. Samo snimanje serije, započelo je u decembru prošle godine, i izazvalo je veliko interesovanje, kako publike, tako i medija. Sam scenarij serije odabran je putem javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija, a snimanje realizirano putem platforme BH Content Lab kompanije BH Telecom.

Serija se premijerno emituje svakog ponedjeljka na servisu MY TV na Mojoj TV, kao i svake nedjelje na FTV.

KREATORI: Danis Tanović, Amra Bakšić Ćamo

REŽIJA: Danis Tanović i Aida Begić

PRODUKCIJA: SCCA/pro.ba

GODINA PRODUKCIJE: 2022.godina


Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekta igrane serije

Na osnovu Odluke Uprave društva o ulasku u biznis produkcije i emitovanja TV sadržaja – I faza, broj: 00.1-14-54180-6/20 od 23.12.2020.godine, dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, objavljuje:

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA IGRANE SERIJE U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, Sarajevo, ID broj:*************, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanja audiovizualnog sadržaja, a s ciljem obogaćenja kvalitetnog domaćeg sadržaja, objavljuje Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekata igrane serije u okviru BH CoNtEnT LAB.

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva pravna i fizička lica koji su nosioci prava intelektualnog vlasništva na prijavljeno djelo, i koji  dostave prijavu u skladu s uslovima određenim u Pravilima javnog poziva.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

Preferirani žanrovi su univerzalne životne teme koje se dotiču svakog čovjeka, da su bezvremenske  ili  relevantne za vrijeme u kojem živimo. Traže se originalne i inovativne ideje autora i produkcija koje vrstama i sadržajem odgovaraju formi kako je navedeno.

 1. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv za novim hit serijama počinje 16.08.2021.godine, stalnog je karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih serija.

Društvo će vršiti kontinuiranu evaulaciju i provjeru prispjelih prijava, te vršiti selekciju u uži izbor i to najmanje  dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci). Društvo može vršiti analizu pristiglih prijava i više od dva puta godišnje, ukoliko se za tim ukaže potreba, a u cilju osiguranja što kvalitetnijeg sadržaja. Analizu pristiglih prijava radit će Tim BH Telecom d.d. sa angažovanim  konsultantima.

BH Telecom d.d. će sve prijavitelje obavjestiti o rezultatima učešća na javnom pozivu  prilikom svake evaulacije projekta igrane serije.

Sva pravna/fizička lica koja uđu u uži izbor bit će pozvani da predstave projekat s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a bitni su za odlučivanje o prihvatanju projekta.

Nakon obavljenih predstavljanja Društvo će u roku od 30 (trideset) dana donijeti konačnu odluku o investiranju u određeni projekat. Nakon donošenja Odluke, provest će se postupak nabavke AV djela, te zaključiti Ugovor o produkciji ili daljem razvoju djela kojim će se definisati prava i obaveze.

 1. Formalno pravni uslovi

Prijava treba da sadrži:

 1. naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu, te prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci);
 2. popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača;
 3. logline, siže, sinopsis svih epizoda, treatment sezone, scenarij pilot epizode, a za formu sitcoma scenarij prve 3 epizode;
 4. karakterizaciju glavnih likova;
 5. režijsku koncepciju (eksplikacija);
 6. okvirni plan produkcije i finansijski plan AV djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima) ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice;
 7. dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice);
 8. ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja (ukoliko je prijavu podnjelo fizičko lice);
 9. specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela;
 10. reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj pravno lice – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija/filmografija);
 11. inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM), izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, a u slučaju serije s istaknutom cijenom po epizodi i ukupnom cijenom u konvertibilnim markama (BAM) te rokovima isporuke (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice).

Ostala pravila:

 Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati gore navedene zadane elemente;

 • Nove sezone postojećih serija imaju pravo prijave ukoliko su u mogućnosti ispuniti uslove poziva u smislu ekskluzivnosti BH Telecom d.d.;
 • Prijave s nepotpunim i netačnim podacima, te prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija neće se razmatrati;
 • Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekta od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o razvoju ili produkciji sa Društvom po uslovima ovog Poziva.
 • Prijavitelj može povući svoju prijavu u svakom trenutku uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.
 • Dostavljanjem svoje prijave, autor/autori prihvaća/ju Pravila Javnog poziva za prijavu projekata igranih serija.
 • Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)
 • Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem ili preko zvanične e-mail adrese bhcontentlab@bhtelecom.ba.

PRAVILA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU  PROJEKTA IGRANE SERIJE U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

I

Javni poziv za prijavu projekta igrane serije raspisuje Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, ID broj:*************, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanje (u daljem tekstu: Društvo).

II

Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska kvalitetnih autorskih djela primjerenih potrebama Društva.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju ili dalji razvoj dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

III

Društvo stiče isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih  prava nad AV djelom.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaku novu sezonu/nove nastavke vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana emitiranja posljednjeg nastavka.

IV

Na Javni poziv se mogu prijaviti/dostaviti AV djela – igrane serije u formi ‘’high-end dramskih serija’’, ‘’procedurala’’ i ‘’sitcoma’’.

Prijave AV djela se dostavljaju na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, do 16h svakim radnim danom. AV djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kojem od tri službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv, autor dostavljenog AV djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Prijavitelj dostavom prijave AV djela potvrđuje da je autor AV  djela i da je AV djelo slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi mogla spriječiti dalji razvoj djela u svrhu produkcije od strane Društva.

V

Javni poziv za novim hit serijama počinje 16.08.2021.godine, stalnog je karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekta igranih serija.

Jedan autor može na Javni poziv prijaviti više AV djela, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svako AV djelo i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

VI

Autor dostavom AV djela na Javni poziv pristaje na odredbe Pravila Javnog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za dalji razvoj i  produkciju djela.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

VII

Društvo je ovlašteno izabrati više AV djela i sa autorima više AV djela pregovarati o daljem razvoju i produkciji projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i AV djelu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji ili razvoju djela.

Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji ili razvoju AV djela do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji ili razvoju djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji ili daljem razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan djelo ponuditi tržištu.

IX

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

X

U slučaju spora između Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana 16.08.2021.godine.

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB


Koncentriši se, baba

Koncentriši se, baba jeste film bosanskohercegovačkog režisera Pjera Žalice snimljen 2020. godine. Uloge u filmu igraju: Jasna Žalica, Emir Hadžihafizbegović, Alma Prica, Jadranka Đokić, Vedrana Božinović, Admir Glamočak, Dženita Imamović, Bane Popović, Izudin Bajrović, Dino Sarija i Mira Banjac.

Pjer Žalica je prije ovog filma snimio i filmove Gori vatra 2003. godine i Kod amidže Idriza 2007. godine.

Radnja filma događa se u aprilu 1992. godine. Mnogobrojna porodica koja je razbacana po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, okuplja se u Sarajevu oko groba stare majke. Baba nije dobro, ali se prognoza porodičnog ljekara da je njena smrt pitanje minuta, pretvara u sate, te na kraju i u dane. Počinju spletke, prevare i trvenja oko nasljedstva koje će ostati iza starice, a naročito oko velike porodične kuće u Sarajevu. Baba i posljednjim uzdasima svojski učestvuje u tome, a možda je upravo to i održava u životu. Intrige i spletkarenje na štetu jedne od sestara ovoj porodici su važnije od jasnih, zastrašujućih znakova nadolazeće kataklizme. Kada je na kraju prevara otkrivena, bilo je već kasno.

Scenarij je napisao Pjer Žalica. Za šminku je bila zadužena Lamija Hadžihasanović Homorac, snimatelj zvuka Predrag Doder, dizajner zvuka Igor Čamo, autor originalne muzike Dino Šukalo, kostimograf Sanja Džeba, scenograf Sanda Popovac, montažer Redžinald Šimek i direktor fotografije Almir Đikoli.

Film je rađen u produkciji Obala Art Centra, Sarajevo Film Festivala i Turske državne radio-televizije, kao dio projekta Sarajevo grad filma za globalne ekrane.


10 u pola

Deset u pola jeste bosanskohercegovački igrani film snimljen 2021. godine kojeg je režirao Danis Tanović koji je ujedno i ko-scenarist zajedno sa Nikolom Kuprešaninom. Glavne uloge tumače Branko Đurić Đuro i Izudin Bajrović dok su se u sporednim ulogama istakli Kerim Čutuna, Helena Vuković, Anja Matković, Goran Navojec, Nermin Tulić, Faketa Salihbegović Avdagić i Boris Ler. Radnja filma se dešava u pandemijom pogođenom Sarajevu i prati dvojicu sarajevskih ćevabdžija, prijatelja i antipoda koji se sukobljavaju oko kvalitete ćevapa u njihovim radnjama, zapravo preispitujući životne odluke i prihvatajući neminovne promjene. Film su producirali Obala Art Centar i TRT. Producenti filma su Mirsad Purivatra, Amra Bakšić Čamo i Jovan Marjanović, dok je izvršni producent Adis Đapo. Film je premijerno prikazan na 27. Sarajevo Film Festivalu koji je ujedno i otvorio festival. Deset u pola je dio projekta Sarajevo grad filma za globalne ekrane (SCF GS) i usredsređuje se na režisere iz Jugoistočne Evrope.

Uloge:
Goran Navojec, Mediha Musliović, Branko Đurić, Anja Matković, Izudin Bajrović, Boris Ler, Ermin Sijamija, Mirvad Kurić, Faketa Salihbegović, Edib Ahmetašević, Nermin Tulić, Kerim Čutuna, Semir Krivić, Armis Mašić, Sanin Milavić, Vedran Tuce, Almir Palata i Davor Domazet.