JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, Sarajevo, ID broj:4200211100005, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanja audiovizualnog sadržaja, a s ciljem obogaćenja kvalitetnog domaćeg sadržaja, objavljuje Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekata  serijala emisija televizijskog programa.

 

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva zainteresovana pravna lica (TV kuće, nezavisne produkcijske kuće, medijske agencije i udruženja koja imaju produkcijske i kreativne kapacitete za realizaciju projekta, odnosno koja imaju iskustva u kreiranju TV sadržaja), da sa svojim produkcijskim/kreativnim projektom budu partner BH Telecoma u cilju unaprijeđenja ponude kvalitetnog domaćeg sadržaja.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, n/r Alma Cerić i Emir Kapetanović.

Dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se poslati na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba; alma.ceric@bhtelecom.ba; emir.kapetanovic@bhtelecom.ba.

Društvo zadržava pravo da kontaktira ponuđače i traži eventualna dodatna pojašnjenja i dokumentaciju njihovih ponuda.

Društvo zadržava pravo izbora da se projekti po ovom javnom pozivu realizuju kroz produkciju ili koprodukciju, zavisno od  potreba Društva i prirode produkcije samog projekta.

Preferirane kategorije serijala emisija televizijskog programa su sljedeće:

 • Revijalni program, zabavni program, muzičke emisije/ reality, kulinarski show, sportske emisije itd.
 • Live program, jutarnji program, večernji program itd.
 • Kolažne emisije/ lifestyle/ live tech itd.
 • Franšize ( u slučaju da se produkcija prijavljuje sa franšizom potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja definiše produkcijska prava).
 • Ostali dokumentarni serijali koji po svom formatu i sadržaju odgovaraju formatu novih medija.

Preferirano trajanje serijala emisija:

 • Epizoda 6 / 12 / 24 epizode
 • Vrijeme trajanja epizode: 25-30 minuta
 • Vijeme trajanja epizoda: 45-60 minuta
 1. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv je otvoren od 21.04.2022.godine do 15.06.2022.godine.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, n/r Alma Cerić i Emir Kapetanović.

Sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se poslati na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba; alma.ceric@bhtelecom.ba; emir.kapetanovic@bhtelecom.ba.

Društvo će vršiti evaluaciju i provjeru prispjelih prijava u formalno-pravnom i kvalitativno-sadržajnom smislu, vodeći se potrebama društva za određenom vrstom TV sadržaja. Evaulacija zaprimljenih prijava će se vršiti svo vrijeme trajanja javnog poziva počev od zaprimanja prijava, te će Društvo u skladu sa svojim potrebama, vršiti odabir između pristiglih projekata, te pokretati neophodne aktivnosti nabavke i produkcije.

BH Telecom d.d Sarajevo zadržava pravo da samostalno izvrši odabir serijala emisija, provede postupke nabavke i ugovaranje produkcije/koprodukcije serijala emisija televizijskog programa sa izabranim ponuđačima ili da isto provede povezano društvo BH Telecoma (supsidijarno društvo).

Društvo će u slučaju potrebe, sve ponuđače čiji su projekti odabrani pozvati da predstave projekat s ciljem definisanja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a u cilju dobivanja potrebnih informacija  radi sačinjavanja dokumentacije i donošenja odluke.

 1. Formalno pravni uslovi

Prijava treba da sadrži:

 1. Dokaz o registraciji za obavljanje poslova produkcije AV djela (ne stariji od šest mjeseci);
 2. Naziv i sjedište ponuđača, proizvođača i njegove kontakte;
 3. Ovjerena Izjava da će ponuđač, u slučaju odabira njegovog projekta, obezbjediti ustupanje imovinskih autorskih prava na produciranom djelu;
 4. Potvrda od klijenata o uspješnoj realizaciji usluga kreative, produkcije/koprodukcije  – minimalno dva različita klijenta pri čemu su dužni dostaviti referenc listu urađenih projekata, a na zahtjev naručioca dostaviti preporuke prethodnih naručilaca projekata/poslova (produkcije emisija, serijala, filmskog sadržaja, dokumentaristike, kampanja većeg obima i sl.)
 5. Ovjerenu izjavu da će sav producirani sadržaj biti isključivo vlasništvo BH Telecom d.d Sarajevo ili povezanog društva, i da BH Telecom d.d ili povezano društvo imaju potpuno pravo na upravljanje sadržajem.
 6. Ovjerena izjava ponuđača da je saglasan da BH Telecom na svoje povezano (supsidijarno) društvo prenese sva prava i obaveze u vezi sa odabirom i ugovaranjem nabavke serijala emisija koje su predmet javnog poziva u bilo kojoj fazi postupka, sa kojim će ponuđač nastaviti svu komunikaciju ili stupiti u pravni odnos u slučaju da bude odabrani ponuđač na osnovu javnog poziva.
 7. Rediteljsku eksplikaciju, uredničku eksplikaciju, tj fajl projekta koji opisuje projekat u uredničkom i autorskom smislu (fajl projekta treba da sadrži razrađen koncept serijala, draft verzija scenarija za prvu epizodu, fotografije, grubi prijedlog dizajna, prijedlog voditelja, mood board, referentne fotografije ili već postojeće emisije iz zemlje, regiona i svijeta).
 8. Pilot prve epizode u trajanju do 15 minuta.
 9. Okvirni plan produkcije i finansijski plan (produkcijska namjera, obim projekta, produkcijski format, rok isporuke, istaknuta cijena po epizodi i ukupna cijena serijala u konvertibilnim markama).
 10. Tehničke pretpostavke koje definišu tehniku obrade djela, snimanje djela i sl. (lista tehnike).
 11. Osnovni tehnički zahtjevi za dostavu produciranog materijala: video se dostavlja u HD formatu, snimljeno u kameri sa visokim bitrateom, audio stereo (napomena: detaljna tehnička specifikacija bit će sastavni dio tenderske dokumentacije prilikom provođenja postupka nabavki za odabrane projekte).
 12. BH Telecom d.d. zadržava pravo da kontaktira ponuđače i traži eventualno dodatni materijal.

PRAVILA JAVNOG POZIVA

ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG  PROGRAMA

I

Javni poziv za prijavu projekta serijala emisija televizijskog programa raspisuje Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, ID broj:4200211100005, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanje (u daljem tekstu: Društvo).

Javni poziv je otvoren za sva zainteresovana pravna lica (TV kuće, nezavisne produkcijske kuće, medijske agencije i udruženja koja imaju produkcijske i kreativne kapacitete za realizaciju projekta, odnosno koja imaju iskustva u kreiranju TV sadržaja), da sa svojim produkcijskim/kreativnim projektom budu partner BH Telecoma u cilju unaprijeđenja ponude kvalitetnog domaćeg sadržaja.

II

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, n/r Alma Cerić i Emir Kapetanović.

Dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se poslati na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba; alma.ceric@bhtelecom.ba; emir.kapetanovic@bhtelecom.ba

Društvo zadržava pravo da kontaktira ponuđače i traži eventualna dodatna pojašnjenja njihovih ponuda.

Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

Društvo zadržava pravo da, ukoliko neki projekat ima potencijal za razvoj, isti uzme u razmatranje i zajedno sa nosiocima ideje razvija i prilagodi svojim potrebama, te eventualno dovede do produkcije/koprodukcije.

Društvo zadržava pravo da samostalno izvrši odabir serijala emisija, provede postupke nabavke i ugovaranje produkcije serijala emisija televizijskog programa sa izabranim ponuđačima ili da isto provede povezano društvo BH Telecoma (supsidijarno društvo).

III

Društvo je ovlašteno izabrati više projekata i pregovarati o daljoj produkciji  i emitovanju  projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju dostavljenog projekta za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

Društvo stiče isključiva i neograničena prava iskorištavanja AV djela u okviru primarnih  prava nad AV djelom.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaku novu sezonu/nove nastavke vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana emitiranja posljednjeg nastavka.

IV

Smatra se da prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv polaže sva potrebna autorska prava na  isti, te da ne postoje ograničenja koja bi mogla spriječiti dalji razvoj djela u svrhu produkcije i emitovanja.

Nosioci projekta u pravnom smislu su producenti, dok je u autorskom smislu nosioc projekta reditelj/urednik koji treba biti uključen u projekat prije i tokom realizacije.

V

Prijavitelj može na Javni poziv prijaviti više projekata, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svaki projekat i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

Prijave s nepotpunim i netačnim podacima, neblagovremene prijave kao i prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekata od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o produkciji sa Društvom.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

Dostavljanjem svoje prijave, prijavitelj prihvata pravila Javnog poziva za prijavu serijala emisija televizijskog programa i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za dalju produkciju i emitovanje djela.

Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma/povezanog društva, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem preko zvanične e-mail adrese: bhcontentlab@bhtelecom.ba, te putem e-mail adresa: alma.ceric@bhtelecom.ba; emir.kapetanovic@bhtelecom.ba.

VI

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji i emitovanju projekta do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu/projektu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji i emitovanju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan djelo ponuditi tržištu.

VII

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu ovog Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i projektu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji i emitovanju djela.

Prijavitelj sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

IX

U slučaju spora između Društva/povezanog lica Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

X

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana 21.04.2022.godine.

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB


BH Telecom predstavio seriju „Kotlina“ na prestižnom festivalu „Series Mania“

Ovom značajnom događaju prisustvovao i izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma Muamer Hadžović.

BH Telecom je, u sklopu specijalne kategorije ‘’COMING NEXT FROM BALKANS in partnership with Sarajevo Film Festival’’, na najznačajnijem festivalu televizijskih serija „Series Mania“, koji se u periodu od 18. do 25. marta 2022. godine održava u francuskom gradu Lilleu, predstavio bosanskohercegovačku seriju „Kotlina“, reditelja Danisa Tanovića i Aide Begić Zubčević

Kako je serija realizovana u okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma, a na poziv Sarajevo Film Festivala, ovom prestižnom događaju prisustvovao je Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma.

„Kotlina“ je kriminalistička High End mini serija u pet nastavaka koja, koristeći istragu ubistva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, uspijeva dočarati savremeno Sarajevo u kojem je okrutni sistem vrijednosti iz predratnog vremena u sudaru sa kapitalizmom današnjice.

Reditelji su okupili izvanredne glumce, među kojima su Feđa Štukan, Izudin Bajrović, Boris Ler, Alban Ukaj, Ida Keškić…

Serija će se ekskluzivno i premijerno emitovati na servisu MY TV na Moja TV.

Podsjećamo da je BH Telecom Javnim pozivom obezbijedio 18 miliona KM za snimanje serijskog i filmskog sadržaja do kraja 2024. godine.

 

 Moja priča. BH Telecom


Marinković o seriji Na rubu pameti

Dragan Marinković Maca o novoj seriji “Na rubu pameti”: Šta je šega i šala ako nije kod nas?

 

Kako je za Klix.ba otkrio, Dragan Marinković Maca u novoj seriji Elmira Jukića “Na rubu pameti” ima jednu od glavnih uloga. Govorio je o detaljima svog lika, ali i o stanju u bh. kinematografiji te poručio kako je priča prilično lagana i životna te da su ljudi željni “lijepih, zdravih tema”.

Nedavnom press konferencijom BH Telecoma najavljena je serija “Na rubu pameti”, koja je nastala u okviru Content Lab platforme, u kojoj glavne uloge tumače Aleksandar Seksan, Admir Glamočak i Dragan Marinković Maca.

Serija govori o tri porodice čiji se životi isprepliću, a Marinković je oktrio kako tumači lik Mostarca Fikreta Hodžića Pipe.

„On je ugostitelj i onda mu se nekim spletom okolnosti ukaže prilika da postane sportski menadžer, zatim kreće cijela ta avantura – nalazi neke igrače, prolazi kroz značajno ludilo iako on u principu ne zna puno o tom svijetu”, otkrio je Dragan.

„Zahvaljujući svom polubratu Mahi, koji je istaknuti i više puta nagrađivan sportski novinar, uspijeva. On mu pomaže, uvlači ga u neka svoja spletkarenja”, pojašnjava glumac.

Radnja serije “Na rubu pameti” prati lik Mahe Dilbera, kojeg tumači Admir Glamočak, i njegove penzionerske dane te splet okolnosti koji će ga zadesiti.

Kako je istaknuo Marinković, sve je tako prilično slatko i pitko napisano, uz smijeh kao lijek.

„Ljudi su željni lijepih, zdravih tema. Dosta nam je više teških tema svakako”, poručio je.

Priču je okarakterisao kao “totalno laganu i životnu”.

„Faktički, serija je komedija situacije, datih okolnosti, tih konglomeratnih stvari koje se podudaraju i onda to izaziva komične situacije”, dodaje.

Uz tri glumačka velikana koji tumače glavne uloge, u seriji se pojavljuje i mnogo mlađih glumaca, a najmlađi među njima je Isa Seksan, sin Aleksandra Seksana, koji glumi unuka Admira Glamočaka, a ovo je prvi put da se ovaj bh. glumac pojavljuje u ulozi djeda.

Marinković je naglasio koliko je lijepo imati dijete u kadru te da je Isa vršnjak njegovog mlađeg sina i da zapravo poznaje tu generaciju.

„Drago mi je i zbog mladih kolega koji su nešto kasnije izašli s akademije, koje ja u principu nisam znao, tako da sam ih ovdje upoznao i zaista su sjajni”, kazao je.

Pomenuo je kako je trenutno u Sarajevu i da radi, ali i da uvijek sprema ideje za neke nove projekte.

Komentarišući stanje kinematografije u BiH, kazao je kako je sam projekt BH Telecoma značajan, jer dolazi kao reakcija na bezbroj serija, filmova te da je “lijepo i logično što uz ovo na neki način nećemo pustiti da kinematografija u BiH zamre”.

„Umjetnost i kultura su pravi reprezent jedne države. Slušamo stalno neke teške teme koje izlaze odavde. Dajte nešto čime možemo da se pohvalimo”, poručio je.

Kako je serija humorističnog karaktera, kazao je kako Bosna i Hercegovina za komediju itetkako ima dobru pozadinu.

CV nam je itekako dobar. Humor je sublimacija svega. Šta je šega, šala, komika ako nije kod nas?”, zaključio je Dragan.


Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija u okviru BH CoNtEnT LAB

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija  u okviru BH CoNtEnT LAB od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave i igranih filmova.

U nastavku su date opšte informacije za prijavi igranih filmova, kao i pravila javnog poziva za prijavu  igranog filma u okviru BH CoNtEnT LAB platforme.

 

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva pravna i fizička lica koji su nosioci prava intelektualnog vlasništva na prijavljeni film/AV djelo i koji  dostave prijavu u skladu s uslovima određenim u Pravilima javnog poziva.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

 

Preferirani filmski žanrovi:

 • drame, kriminalistički filmovi, komedije, horori, historijski ili dječiji filmovi – visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim komercijalnim potencijalom kod kino, VoD i TV publike u zemlji, regionu i dijaspori;
 • umjetnički filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim potencijalom na medjunarodnom tržištu.     

 

 1. Trajanje Javnog poziva

 

Javni poziv je otvoren od 01.03.2022.godine, stalnog  karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih filmova.

Društvo će vršiti kontinuiranu evaulaciju i provjeru prispjelih prijava, te vršiti selekciju u uži izbor i to najmanje  dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci). Društvo može vršiti analizu pristiglih prijava i više od dva puta godišnje, ukoliko se za tim ukaže potreba. Analizu pristiglih prijava radit će Tim BH Telecom d.d. sa angažovanim  konsultantima.

BH Telecom d.d. će sve prijavitelje obavjestiti o rezultatima učešća na javnom pozivu  prilikom svake evaulacije.

Sva pravna/fizička lica koja uđu u uži izbor bit će pozvani da predstave projekat s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a bitni su za odlučivanje o prihvatanju projekta.

Nakon obavljenih predstavljanja Društvo će u roku od 30 (trideset) dana donijeti konačnu odluku o investiranju u određeni projekat. Nakon donošenja Odluke, provest će se postupak nabavke filma/AV djela, te zaključiti Ugovor o produkciji,koprodukciji ili daljem razvoju  AVdjela kojim će se definisati prava i obaveze.

 

 1. Formalno pravni uslovi

 

Prijava treba da sadrži:

 1. naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu, te prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci);
 2. popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača;
 3. logline, siže, dugi sinopsis, treatment, scenarij, mood board;
 4. karakterizaciju glavnih likova;
 5. režijsku koncepciju (eksplikacija);
 6. linkove na ranije radove režisera i ostalih autora;
 7. okvirni plan produkcije i finansijski plan filma/AV djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima) ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice;
 8. dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije, eventualno ranije postojeću intelektualnu svojinu na kojoj je scenarij temeljen (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice);
 9. ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja (ukoliko je prijavu podnjelo fizičko lice);
 10. specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela;
 11. reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj pravno lice – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija/filmografija);
 12. inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM), izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, te rokovima isporuke (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice).

 

Ostala pravila:

 • Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati gore navedene zadane elemente;
 • Prijave sa netačnim podacima neće se razmatrati.
 • Za prijave s nepotpunim podacima, te prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija može se tražiti dopuna istih. Ukoliko se u ostavljenom roku prijave ne dopune sa nedostajućom dokumentacijom iste se neće razmatrati;
 • Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekta od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o razvoju ili produkciji sa Društvom po uslovima ovog Poziva.
 • Prijavitelj može povući svoju prijavu u svakom trenutku uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.
 • Dostavljanjem svoje prijave, autor/autori prihvaća/ju Pravila Javnog poziva za prijavu projekata igranih filmova/AV djela.
 • Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)
 • Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem ili preko zvanične e-mail adrese bhcontentlab@bhtelecom.ba.

 

PRAVILA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU  IGRANOG FILMA U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

 

I

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave i igranih filmova u okviru BH CoNtEnT LAB platforme.

II

Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska kvalitetnih autorskih djela primjerenih potrebama Društva.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju/koprodukciju ili dalji razvoj dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

III

Društvo može sticati isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih  prava nad filmom/AV djelom ili može djeliti ta prava kao koproducent.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaki novi nastavak vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od tri mjeseca.

IV

Na Javni poziv se mogu prijaviti  igrani filmovi:

 • U trajanju iznad 60 minuta;
 • žanrovski određeni filmovi – drame, kriminalistički filmovi, komedije, horori, historijski ili dječiji filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim komercijalnim potencijalom kod kino, VoD i TV publike u zemlji, regionu i dijaspori.
 • umjetnički filmovi visoke produkcijske vrijednosti sa evidentnim potencijalom na medjunarodnom tržištu.

Prijave AV djela se dostavljaju na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, do 16h svakim radnim danom. IAV djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kojem od tri službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv, autor dostavljenog AV djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Prijavitelj dostavom prijave AV djela potvrđuje da je autor AV  djela i da je AV djelo slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi mogla spriječiti dalji razvoj igranog filma/ AV djela u svrhu produkcije/koprodukcije od strane Društva.

V

Javni poziv je otvoren od 01.03.2022.godine, stalnog  karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih filmova.

Jedan autor može na Javni poziv prijaviti više igranih filmova/AV djela, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svaki film/AV djelo i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

VI

Autor dostavom filma/ AV djela na Javni poziv pristaje na odredbe Pravila Javnog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za produkciju, koprodukciju i dalji razvoj AV djela.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

VII

Društvo je ovlašteno izabrati više filmova/AV djela i sa autorima više filmova/AV djela pregovarati o produkciji/koprodukciji i daljem razvoju projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i filmu/AV djelu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji/koprodukciji ili razvoju djela.

Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji/koprodukciji ili razvoju filma/AV djela do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji/koprodukciji ili razvoju djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji/koprodukciji ili daljem razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan AV djelo ponuditi tržištu.

IX

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

X

U slučaju spora između Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana  01.03.2022.godine.

 

 

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB

 


BH Telecom i Fist produkcija najavili novu hit seriju „Na rubu pameti“

U Sarajevu smo danas prisustvovali najavi i početku snimanja serije „Na rubu pameti”, poznatog bh. reditelja Elmira Jukića i scenariste Adnana Kapetanovića, a u okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma. „Na rubu pameti“ je novi sitcom, a prva sezona se sastoji od 24 epizode. Na sebi svojstven i humorističan način reditelj nas upoznaje sa tri sasvim uobičajene porodice čiji životi se isprepliću nakon nenadanog događaja, koji će promijeniti njihov dotadašnji mirni porodični život.

Reditelj Elmir Jukić  je okupio ekipu izvanrednih glumaca, koji će nas, sigurni smo, držati uz male ekrane. Završetak snimanja serije očekuje se sredinom 2022.g. i ista će biti ekskluzivno i premijerno emitovana na servisu MY TV na Moja TV.

„Na rubu pameti“ je jedan od scenarija koji je odabran putem javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija i čije se snimanje realizuje putem platforme BH Content Lab kompanije BH Telecom.

Na pres-konferenciji koja je upriličena ovim povodom u Fist studiju, obratili su se generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman i Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma te reditelj Elmir Jukić, scenarista Adnan Kapetanović i glumci Admir Glamočak, Aleksandar Seksan, Isa Seksan i Dragan Marinković.

Kahriman je izjavio kako je posebno sretan povodom početka snimanja još jedne od odabranih serija u okviru platforme BH Content Lab.

U 2022. godinu ulazimo sa novim servisom MY TV koji smo promovisali tokom novogodišnjih praznika, ali i sa velikim očekivanjima, posebno u dijelu razvoja i produkcije najkvalitetnijih sadržaja za naše krajnje korisnike, što se od nas kao vodećeg telekom operatera i očekuje. Svakako treba naglasiti da je jedan od dugoročnih strateških ciljeva BH Telecoma, u domenu tržišnog širenja i diverzifikacije,  upravo ulaganje i izgradnja u najveće domaće platforme za produkciju audio-vizuelnih sadržaja, BH Content Lab.

BH Telecom je obezbjedio još 18 miliona KM za koje je objavljen kontinuirani javni poziv za vrijeme prošlogodišnjeg SFF-a i sigurni smo da će saradnja naše kompanije i domaćih filmskih radnika i producentskih kuća proizvesti visoko kvalitetne i atraktivne sadržaje za naše korisnike. Ovu priliku koristim da pozovem sve filmske radnike da se jave na otvoreni javni poziv. „Na rubu pameti“ je druga serija čiji sadržaj i glumce prezentiramo javnosti svjesni da značaj samog sadržaja u telekom industriji dobija primat i siguran sam da ćemo korisnicima Moje TV osigurati visokokvalitetan i ekskluzivan sadržaj. Odluka da sarađujemo sa bh. filmskom industrijom je primarno komercijalna, ali ne zanemarujemo i elemente društvene odgovornosti jer investiramo u vlastite resurse, domaću filmsku industriju i proizvodimo sadržaj kojim će korisnici biti zadovoljni“, rekao je Sedin Kahriman.

Hadžović je istakao da je BH Content Lab najveća domaća platforma za produkciju audio-vizuelnih sadržaja kojoj je primarno cilj podrška bh. kinematografiji te kreiranje kvalitetnog sadržaja koji će povećati zadovoljstvo korisnika kroz atraktivnost ponude na Moja TV usluzi i ostalim platformama BH Telecoma.

„ Direktnim utjecajem na produkciju visokokvalitetnih audio-vizualnih sadržaja, BH Telecom preuzima lidersku tržišnu poziciju u TV produkciji i pruža fantastičnu priliku za razvoj filmske i TV produkcije. Nadamo se da ćemo i kroz razvoj i podržavanje ovih i ovakvih projekata vratiti oskarovski sjaj u Bosnu i Hercegovinu“, rekao je Hadžović.

Režiser  serije Elmir Jukić najavio je da će serija biti novi, veliki hit.

Osjećam isto uzbuđenje kao 2007. godine kada sam krenuo u snimanje svoje prve serije. To je ona čudesna kombinacija uvjerenja da imamo odličan projekat, pozitivne treme i nestrpljenja da što prije  krenemo u snimanje. Nadam se da će i epilog biti isti kao tada i da će vrijeme koje je ispred nas pokazati da je “Na rubu pameti” hit serija.”

Kao autor i scenarista serije “Na rubu pameti” izuzetno sam ponosan što sam dio priče o razvoju igranih televizijskih igranih serija koju je pokrenuo BH Telecom. Zadovoljstvo mi je surađivati sa našim vrhunskim glumcima, rediteljem Elmirom Jukićem i ostalim autorima na seriji kao i FIST produkcijom koja ima ogromno i uspješno iskustvo u produkciji igranog tv programa. Nadam se da ćemo svi zajedno doprinijeti zajedničkom cilju a to je razvoj tv i filmske produkcije što smatram velikom promocijom kulture Bosne i Hercegovine u regionu i šire.”, rekao je Adnan Kapetanović, scenarista i autor serije.

Admir Glamočak je izjavio kako je posebno sretan i jako ga raduje činjenica da je dio glumačke ekipe, jer, kako kaže, osjeća se kao glumac-početnik, a otkrio nam je detalje o svojoj ulozi: “ U seriji igram dedu Mahu Dilbera. Sretni nesretnik. Radost zbog predstojećih penzionerskih dana, mijenja dolazak njegovih zaboravljenih kćerki…

Zaista, zanimljiva uloga, duhovita; u nevjerovatnim situacijama osmišljenim od strane Adnana Kapetanovića, pod rediteljskom palicom Elmira Jukića.

 Uzbuđenje zbog rada na snimanju nije krio ni Aleksandar Seksan: “ Mislim da po onome što smo dobili od materijala, pred sobom imamo vjerovatno još jedan dobar, zabavan i nadamo se, uspješan projekat. O svom liku još uvijek ne mogu govoriti detaljno, tek ćemo se upoznati.”

 Ulogu u seriji je ostvario i Seksanov Sin Isa, koji je rekao da mu je izuzetno drago što glumi sa ocem i sjajnom glumačkom ekipom.

 Prisutnim se obratio i Dragan Marinković Maca.

Sa profesionalcima je uvijek gušt sarađivati. 

Također, sitkom je sjajno ispisan sa galerijom intrigantnih likova, a uloga Pipe Mostarca, koja mi je dodijeljena, je ozbiljan izazov, jer biti rado viđen gost u tom Gradu i imati sijaset prijatelja Mostaraca i igrati Mostarca lisku staru je, sem izazova, damar više…, kazao je Marinković.

Osim serije „Na rubu pameti“, putem BH Content Lab platforme će se realizovati i snimanje serije „Kotlina, u režiji Danisa Tanovića, serije „Znam kako dišeš“ scenaristice i rediteljice Jasmile Žbanić, serije „Komar“ reditelja Gorana Kapetanovića i kreatora i scenariste Timura Makarević, serija „Princ iz Eleja“ i „Tender“ reditelja Srđana Vuletića, te serije „Kad sam bio Hodža“ za koju scenarij i režiju potpisuje Ademir Kenović.

Moja priča. BH Telecom


BH Telecom u posjeti setu serije “Kotlina”

U okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma, u Sarajevu je danas (1. februar) nastavljeno snimanje serije „Kotlina”, renomiranog bh. reditelja Danisa Tanovića.

Susretljiva i raspoložena ekipa TV serije, koja je snimala scene u hladnom i mračnom ambijentu jedne napuštene zgrade na Marijinom Dvoru, ugostila je ekipu BH Telecoma na čelu sa generalnim direktorom Sedinom Kahrimanom i Muamerom Hadžovićem, izvršnim direktorom za razvoj poslovanja BH Telecoma.

Kreativni domaćini su bili Danis Tanović i Amra Bakšić-Čamo, čiji je scenario odabran putem Javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija i čije se snimanje realizuje putem platforme BH Content Lab kompanije BH Telecom.

„Kotlina“ je kriminalistička High End mini serija u pet nastavaka koja, koristeći istragu ubistva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, uspijeva dočarati savremeno Sarajevo u kojem je okrutni sistem vrijednosti iz predratnog vremena u sudaru sa kapitalizmom današnjice.

Reditelj Danis Tanović je okupio izvanredne glumce, među kojima su Feđa Štukan, Izudin Bajrović, Boris Ler, Alban Ukaj, Ida Keškić…, a završetak snimanja serije, koja će se ekskluzivno i premijerno emitovati na servisu MY TV na Moja TV, planiran je do kraja februaru 2022. godine.

Podsjećamo da je BH Telecom Javnim pozivom obezbijedio 18 miliona KM za serijski i filmski sadržaj do 2024. godine.

Moja priča. BH Telecom


Snimljena prva klapa serije Kotlina, reditelja Danisa Tanovića

U Sarajevu je danas snimljena prva klapa serije „Kotlina”, poznatog bh. reditelja Danisa Tanovića, a u okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma. „Kotlina“ je kriminalistička High End mini serija u pet nastavaka koja, koristeći istragu ubistva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, uspijeva da dočara savremeno Sarajevo u kome je okrutni sistem vrijednosti iz predratnog vremena u sudaru sa kapitalizmom današnjice.

Reditelj Danis Tanović je okupio ekipu izvanrednih glumaca, a snimanje je predviđeno da traje 45 dana. Završetak snimanja serije, koja će se ekskluzivno i premijerno emitovati na servisu MY TV na Moja TV, planiran je u februaru 2022. godine.

Kriminalistička drama „Kotlina“, čiji su kreatori Danis Tanović i Amra Bakšić-Čamo, je jedan od scenarija koji je odabran putem javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija i čije se snimanje realizuje putem platforme BH Content Lab kompanije BH Telecom.

Na pres-konferenciji koja je upriličena ovim povodom u Zemaljskom muzeju, obratili su se generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman i Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma te reditelj Danis Tanović, producent serije Amra Bakšić-Čamo i glumci Feđa Štukan, Ida Keškić i Boris Ler.

Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma je izjavio kako je posebno sretan zbog početka snimanja prve od sedam planiranih serija putem platforme BH Content Lab.

„Izgradnja najveće domaće platforme za produkciju audio-vizuelnih sadržaja, BH Content Lab je sadržana u našoj viziji te u strategiji BH Telecoma i predstavlja jedan od strateških ciljeva u domenu tržišnog širenja i diverzifikacije. Pored finansiranja sedam odabranih serija, BH Telecom je javnim pozivom obezbijedio još 18 miliona KM za sadržaj u naredne tri godine i sigurni smo da će saradnja BH Telecoma i domaćih filmskih radnika i producentskih kuća proizvesti visoko kvalitetne i atraktivne sadržaje za naše korisnike. Investiranje BH Telecoma u content i u našu platformu predstavljati će kontinuiranu aktivnost i dugoročno strateško ulaganje. Značaj samog sadržaja u telekom industriji dobija primat i siguran sam da ćemo korisnicima Moje TV osigurati visokokvalitetan i ekskluzivan sadržaj. Odluka da sarađujemo sa bh. filmskom industrijom je primarno komercijalna, ali ne zanemarujemo i elemente društvene odgovornosti jer investiramo u vlastite resurse, domaću filmsku industriju i proizvodimo sadržaj kojim će korisnici biti zadovoljni“, rekao je Sedin Kahriman.

Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja je istakao da je BH Content Lab najveća domaća platforma za produkciju audio vizuelnih sadržaja kojoj je cilj podrška bh. kinematografiji te kreiranje kvalitetnog sadržaja koji će povećati zadovoljstvo korisnika kroz atraktivnost ponude na Moja TV usluzi i ostalim platformama BH Telecoma.

„Direktnim utjecajem na produkciju visokokvalitetnih audio-vizualnih sadržaja, BH Telecom preuzima lidersku tržišnu poziciju u TV produkciji i pruža fantastičnu priliku za razvoj filmske i TV produkcije. Nadamo se da će serije koje ćemo snimiti ostvariti isti uspjeh kao i bh. filmovi „Koncentriši se, baba“ Pjera Žalice i „Quo vadis, Aida?“ Jasmile Žbanić koje je podržao upravo BH Telecom“, rekao je Hadžović.

Danas smo počeli sa snimanjem serije „Kotlina“ i raduje me što po prvi put radim žanrovski projekat u Sarajevu, sa ekipom sa kojom jako dugo sarađujem. Očekuje nas 45 snimajućih dana i dosta izazova. Nadam se da je ovo samo početak uspješne priče BH Content Lab-a, a zašto ne i samo prva od mnogih sezona serije „Kotlina“, izjavio je Danis Tanović u obraćanju tokom pres-konferencije.

Amra Bakšić-Čamo je istakla kako je posebno zadovoljna početkom snimanja i prvom klapom serije „Kotlina“ koju SCCA/pro.ba radi za BH Content Lab BH Telecoma.

Sa dugogodišnjim producentskim iskustvom, malo je stvari koje radite po prvi put. Sa Danisom, Erolom i sa cijelom autorskom, tehničkom i produkcijskom ekipom sarađujem godinama, ali prvi put zajedno radimo domaću igranu seriju, prvi put sam radila i na scenariju i na produkciji i prvi put se okušavamo u mom omiljenom žanru“, dodala je Amra Bakšić-Čamo.

Feđa Štukan je izjavio kako je posebno sretan zbog glumačke prilike koja mu je pružena.

Kao glumac, posebno sam sretan jer imam priliku glumiti inspektora u domaćem krimiću i gledati svijet oko sebe, posebno Sarajevo – žanrovskim očima. Raditi sa Danisom i sa ostalom ekipom je profesionalni izazov, ali u najboljem smislu te riječi. Pred nama je dugačak put do emitovanja prve sezone, ali jedva čekamo da „Kotlinu“ podijelimo sa publikom“, izjavio je Štukan.

Uzbuđenje zbog rada na snimanju nove krimi serije „Kotlina“ nije krila ni Ida Keškić.

Prije svega mi je velika čast raditi sa Danisom Tanovićem, kojeg sam lično poznavala i kroz odnos profesor-student dok sam studirala na Akademiji scenskih umjetnosti. Imali smo već čitaće probe i probe scena te ostale pripreme za snimanje i već vidim da će to biti odlična saradnja. I ostatak ekipe je zaista sjajan, i vidi se da nam je svima jako stalo da uradimo što bolji posao“ te dodala kako joj je posebno drago što je BH Telecom pokrenuo platformu BH Content Lab i snimanje serija u BiH, što je bilo prijeko potrebno, kako zbog publike tako i zbog samih glumaca, reditelja i ostale filmske ekipe, i na kraju zbog publike, koja će biti u prilici da gleda nešto što im je kulturološki blisko.

Jako sam sretan što napokon kroz ovu seriju imam priliku da ispunim svoje dječačke snove, a to je da glumim u krim seriji ili filmu koji se snima u Sarajevu. Napokon smo dobili šansu da se bavimo žanrom kojim nismo prije i jako sam ponosan zbog toga što ću biti dijelom prve bh. krim serije, te jako zahvalan našem reditelju Danisu i producentkinji Amri na ukazanom povjerenju. Siguran sam, u odnosu na scenarij, da ćemo imati seriju koju će publika voljeti i nestrpljivo čekati iz epizode u epizodu“, rekao je Boris Ler na današnjoj pres-konferenciji.

Osim serije „Kotlina“, putem BH Content Lab platforme će se realizovati i snimanje serije „Na rubu pameti“, autora i scenariste Adnana Kapetanovića, a u režiji Elmira Jukića, serije „Znam kako dišeš“ scenaristice i rediteljice Jasmile Žbanić, serije „Komar“ reditelja Gorana Kapetanovića, serija „Princ iz Eleja“ i „Tender“ reditelja Srđana Vuletića te serije „Kad sam bio Hodža“ za koju scenarij i režiju potpisuje Ademir Kenović.

BH Telecom d.d. Sarajevo
Moja priča


Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekta igrane serije

Na osnovu Odluke Uprave društva o ulasku u biznis produkcije i emitovanja TV sadržaja – I faza, broj: 00.1-14-54180-6/20 od 23.12.2020.godine, dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, objavljuje:

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA IGRANE SERIJE U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, Sarajevo, ID broj:*************, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanja audiovizualnog sadržaja, a s ciljem obogaćenja kvalitetnog domaćeg sadržaja, objavljuje Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekata igrane serije u okviru BH CoNtEnT LAB.

 1. Opšte informacije

Javni poziv je otvoren za sva pravna i fizička lica koji su nosioci prava intelektualnog vlasništva na prijavljeno djelo, i koji  dostave prijavu u skladu s uslovima određenim u Pravilima javnog poziva.

Prijava se dostavlja u PDF formatu na e-mail: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva, sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika po Javnom pozivu zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost i sl.

Preferirani žanrovi su univerzalne životne teme koje se dotiču svakog čovjeka, da su bezvremenske  ili  relevantne za vrijeme u kojem živimo. Traže se originalne i inovativne ideje autora i produkcija koje vrstama i sadržajem odgovaraju formi kako je navedeno.

 1. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv za novim hit serijama počinje 16.08.2021.godine, stalnog je karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekata igranih serija.

Društvo će vršiti kontinuiranu evaulaciju i provjeru prispjelih prijava, te vršiti selekciju u uži izbor i to najmanje  dva puta godišnje (svakih 6 mjeseci). Društvo može vršiti analizu pristiglih prijava i više od dva puta godišnje, ukoliko se za tim ukaže potreba, a u cilju osiguranja što kvalitetnijeg sadržaja. Analizu pristiglih prijava radit će Tim BH Telecom d.d. sa angažovanim  konsultantima.

BH Telecom d.d. će sve prijavitelje obavjestiti o rezultatima učešća na javnom pozivu  prilikom svake evaulacije projekta igrane serije.

Sva pravna/fizička lica koja uđu u uži izbor bit će pozvani da predstave projekat s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a bitni su za odlučivanje o prihvatanju projekta.

Nakon obavljenih predstavljanja Društvo će u roku od 30 (trideset) dana donijeti konačnu odluku o investiranju u određeni projekat. Nakon donošenja Odluke, provest će se postupak nabavke AV djela, te zaključiti Ugovor o produkciji ili daljem razvoju djela kojim će se definisati prava i obaveze.

 1. Formalno pravni uslovi

Prijava treba da sadrži:

 1. naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu, te prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci);
 2. popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača;
 3. logline, siže, sinopsis svih epizoda, treatment sezone, scenarij pilot epizode, a za formu sitcoma scenarij prve 3 epizode;
 4. karakterizaciju glavnih likova;
 5. režijsku koncepciju (eksplikacija);
 6. okvirni plan produkcije i finansijski plan AV djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima) ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice;
 7. dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice);
 8. ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja (ukoliko je prijavu podnjelo fizičko lice);
 9. specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela;
 10. reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj pravno lice – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija/filmografija);
 11. inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM), izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, a u slučaju serije s istaknutom cijenom po epizodi i ukupnom cijenom u konvertibilnim markama (BAM) te rokovima isporuke (ukoliko je prijavu podnjelo pravno lice).

Ostala pravila:

 Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati gore navedene zadane elemente;

 • Nove sezone postojećih serija imaju pravo prijave ukoliko su u mogućnosti ispuniti uslove poziva u smislu ekskluzivnosti BH Telecom d.d.;
 • Prijave s nepotpunim i netačnim podacima, te prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija neće se razmatrati;
 • Prijavitelj je dužan obavijestiti Društvo ukoliko u toku perioda evaluacije projekta od strane Društva, nastanu pravne činjenice koje bi ugrozile mogućnost sklapanja ugovora o razvoju ili produkciji sa Društvom po uslovima ovog Poziva.
 • Prijavitelj može povući svoju prijavu u svakom trenutku uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.
 • Dostavljanjem svoje prijave, autor/autori prihvaća/ju Pravila Javnog poziva za prijavu projekata igranih serija.
 • Podnošenjem prijave, prijavitelji su saglasni sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)
 • Sva komunikacija između prijavitelja i BH Telecom d.d. će se odvijati pismenim putem ili preko zvanične e-mail adrese bhcontentlab@bhtelecom.ba.

PRAVILA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU  PROJEKTA IGRANE SERIJE U OKVIRU BH CoNtEnT LAB

I

Javni poziv za prijavu projekta igrane serije raspisuje Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi Franca Lehara br. 7, Sarajevo, ID broj:*************, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije i emitovanje (u daljem tekstu: Društvo).

II

Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska kvalitetnih autorskih djela primjerenih potrebama Društva.

Društvo može, ali nije dužno, da sa izabranim prijaviteljima sklopi Ugovor za dalju produkciju ili dalji razvoj dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja, kao i licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama, na području BIH kao i izvan BiH.

III

Društvo stiče isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih  prava nad AV djelom.

Društvo ima pravo prvenstva kupovine novih nastavaka ako se isti budu proizvodili, te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje iste najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u finansijskom dijelu, gdje će se posebno za svaku novu sezonu/nove nastavke vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana emitiranja posljednjeg nastavka.

IV

Na Javni poziv se mogu prijaviti/dostaviti AV djela – igrane serije u formi ‘’high-end dramskih serija’’, ‘’procedurala’’ i ‘’sitcoma’’.

Prijave AV djela se dostavljaju na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba  i na Protokol Društva na adresi Franca Lehara br 7, 71000 Sarajevo, do 16h svakim radnim danom. AV djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kojem od tri službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je prijavitelj koji  je prijavio AV djelo na Javni poziv, autor dostavljenog AV djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Prijavitelj dostavom prijave AV djela potvrđuje da je autor AV  djela i da je AV djelo slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi mogla spriječiti dalji razvoj djela u svrhu produkcije od strane Društva.

V

Javni poziv za novim hit serijama počinje 16.08.2021.godine, stalnog je karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu projekta igranih serija.

Jedan autor može na Javni poziv prijaviti više AV djela, s tim da svaka prijava  mora biti zasebna za svako AV djelo i sadržavati sve tražene elemente propisane ovim Javnim pozivom.

VI

Autor dostavom AV djela na Javni poziv pristaje na odredbe Pravila Javnog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju Ugovora za dalji razvoj i  produkciju djela.

Prijavitelj može u svakom trenutku povući svoju prijavu uz prethodno obavještenje BH Telecom d.d.Sarajevo.

VII

Društvo je ovlašteno izabrati više AV djela i sa autorima više AV djela pregovarati o daljem razvoju i produkciji projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, kao i otkazati Javni poziv po svojoj diskreciji, te u tom slučaju Društvo će Odluku o prekidu ili otkazu Javnog poziva, objaviti na isti način na koji je objavio ova Pravila.

Društvo može, ali nije dužno objaviti podatak o izabranom prijavitelju i AV djelu po izboru ili po sklapanju Ugovora o daljoj produkciji ili razvoju djela.

Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom prijavitelju.

VIII

Društvo nakon izbora i obavijesti o izabranom prijavitelju stiče pravo da sa izabranim prijaviteljem/ima pregovara o daljoj produkciji ili razvoju AV djela do zaključenja Ugovora. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj Ugovorom o produkciji ili razvoju djela.

U slučaju da se sa izabranim prijaviteljem ne sklopi ugovor o produkciji ili daljem razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani prijavitelj je slobodan djelo ponuditi tržištu.

IX

Prijavitelji se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

X

U slučaju spora između Društva i prijavitelja nadležan je Sud u Sarajevu.

Ova Pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana 16.08.2021.godine.

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

BH CoNtEnT LAB


BH Telecom platforma - 18 miliona KM za snimanje TV serija u BiH

Kompanija BH Telecom s domaćim producentskim kućama i rediteljima putem platforme BHContentLab zajednički će realizirati snimanje nekoliko domaćih igranih TV serija.

Riječ je o kriminalističkoj drami Kotlina kreatora Danisa Tanovića i Amre Bakšić Čamo, kriminalističkoj drami Znam kako dišeš Jasmile Žbanić te sitcomu Na rubu pameti Elmira Jukića, prenosi Fena.

Na predstavljanju saradnje BH Telecoma s domaćim producentskim kućama i rediteljima u srijedu potpisani su protokoli o saradnji i s Centrom za savremenu umjetnost za serije Komar i Princ iz Eleja te rediteljima Srđanom Vuletićem za seriju Tender i Ademirom Kenovićem za seriju Kad sam bio hodža, po istoimenom djelu bh. književnika Damira Ovčine.

Novo pokretanje bh. kinematografije

Plan BH Telecoma je da u naredne tri godine investira devet miliona eura (18 miliona konvertabilnih maraka) u produkciju audio-vizuelnog sadržaja, rekao je direktor ove kompanije Sedin Kahriman.

Direktor Obala Art Centra Mirsad Purivatra ocijenio je da je ovo historijski dan za bh. kinematografiju.

Tanović je izrazio zadovoljstvo ovim projektom, istakavši da bh. kinematografija u ovom trenutku skoro i da ne postoji te da je sahranjena neulaganjem i pogrešnim odnosom.

“Sada ćemo po prvi put, zahvaljujući BH Telecom,u imati priliku ponovo pokrenemo kinematografiju, pokrenuti produkciju. Jako je važno je da ćemo u sljedeće dvije godine obnoviti bh. kinematografiju na najbolji mogući način,” kazao je on.


BH Telecom najavljuje: Bosna i Hercegovina postaje veliki filmski studio

BH Telecom planira u naredne tri godine investirati 18 miliona KM u produkciju audio vizuelnog sadržaja

Nakon najave ulaska u produkciju filmskog i serijskog programa i objavljenog javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija, BH Telecom je na današnjoj pres-konferenciji ozvaničio početak saradnje sa domaćim producentskim kućama i rediteljima sa kojima će u narednom periodu, putem platforme BHContentLab, zajednički realizovati snimanje nekoliko domaćih igranih tv serija.

BHContentLab je najveća domaća platforma za produkciju audio vizuelnih sadržaja kojoj je cilj podrška bh. kinematografiji te kreiranje kvalitetnog sadržaja koji će povećati zadovoljstvo korisnika kroz atraktivnost ponude na Moja TV usluzi i ostalim platformama BH Telecoma.

Putem ove platforme je 14. februara 2020. godine objavljen Javni poziv za dostavljanje prijedloga scenarija za snimanje i produkciju igranih tv serija (high end, procedurals i sit coms), a zbog proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane pandemijom virusa Covid 19, rok javnog poziva je prolongiran i isti je trajao do 8. avgusta 2020. godine. Pristiglo je ukupno 50 prijedloga scenarija, a 3 prvoodabrana scenarija koji su spremni za proizvodnju su kriminalistička drama „Kotlina“, kreatora Danisa Tanovića i Amre Bakšić-Čamo u režiji Danisa Tanovića, kriminalistička drama „Znam kako dišeš“ redateljice Jasmile Žbanić i sitcom „Na rubu pameti“ kreatora Adnana Kapetanovića, a u režiji Elmira Jukića.

Na samom početku pres-konferencije se obratio premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić, koji je iskazao punu podršku  ovom projektu i saradnji, ističući kako se na ovaj način jača industrija, dok se istovremeno kreira vlastiti, domaći sadržaj, jača ekonomija i kreiraju nova radna mjesta.

Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma je izjavio kako smatra da je današnji dan izuzetno važan za sve u BH Telecomu, za korisnike, za filmsku industriju, filmske profesionalce i bh. kinematografiju.

„Izgradnja najveće domaće platforme za produkciju audio-vizuelnih sadržaja, BHContentLab je sadržana u našoj viziji te u strategiji BH Telecoma i predstavlja jedan od strateških ciljeva u domenu tržišnog širenja i diverzifikacije. BH Telecom planira u naredne tri godine investirati 18 miliona KM u produkciju audio vizuelnog sadržaja, te koristim priliku da se zahvalim Vladi FBiH, Premijeru i resornim ministru na povjerenju i podršci za naše projekte. Potpuno smo sigurni da će saradnja BH Telecoma i domaćih filmskih radnika i producentskih kuća proizvesti visoko kvalitetne i atraktivne sadržaje za naše korisnike i značajno unaprijediti korisničko iskustvo. Danas predstavljamo 7 projekata, 7 igranih serija i s nestrpljenjem očekujemo prve epizode. Napominjem, investiranje BH Telecoma u content, u našu platformu, predstavljati će kontinuiranu aktivnost i dugoročno strateško ulaganje. Uvjeren sam da BH Telecom ovim strateškim ulaganjem, našu domovinu Bosnu i Hercegovinu pretvara u veliki filmski studio“,

U projektu BHContentLab-a je učestvovao Obala Art Centar, kao vanjski konsultant i mjerodavno tijelo u oblasti kinematografije i produkcije u BiH, s ciljem pružanja stručne pomoći, konsultacija i angažmana svjetskih i regionalnih renomiranih čitača scenarija kao što su Ognjen Sviličić, Tatjana Samopian i Danijel Hočevar za pregled pristiglih ponuda i prijedloga.

Mirsad Purivatra, direktor Obala Art Centra, je istakao da je protekla godina dana promijenila svijet i za filmsku industriju bila izuzetno teška zbog zatvorenih kina, prekida snimanja filmova, zaustavljene produkcije i prolongiranih premijera, ali da ova nova saradnja budi nadu u svjetliju budućnost za bh. kinematografiju.

„U prethodnoj godini su zabilježeni ogromni gubici na kinoblagajnama – veći od 70 posto, a budžeti za kinematografiju u BiH drastično su smanjeni. U takvim okolnostima BH Telecom čini najznačajnije i najveće ulaganje u audio-vizualnu produkciju u istoriji Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa realizirana odlučnošću i strateškim promišljanjem generalnog direktora Sedina Kahrimana i članova Uprave, otvara neslućene mogućnosti za nove uspjehe bh. kinematografije i jedinstvena je prilika za sve filmske autore i profesionalce. Direktnim utjecajem na produkciju visokokvalitetnih audio-vizualnih sadržaja, BH Telecom preuzima lidersku tržišnu poziciju u TV produkciji, utječe na razvoj kreativne industrije u BiH, pruža fantastičnu priliku za razvoj filmske i TV produkcije te jedinstvenu priliku da se ispričaju desetine priča iz naše sredine. U godini kad je cijeli svijet bio zatvoren zbog pandemije, upravo je bh. film bio „slamka spasa“ za kina, među kojima su film „Koncentriši se, baba“ Pjera Žalice i „Quo vadis, Aida?“ Jasmile Žbanić koji je i u pandemijskim uvjetima bio najgledaniji domaći film u posljednjih 10 godina u bh. kinima, a oba je podržao upravo BH Telecom. BH Telecom ovim ulaganjem u domaću produkciju potiče ekspanziju bh. kinematografije i uvjeren sam da će ovakvim inicijativama i s ovim izabranim projektima, domaća TV produkcija gledateljima biti pravo osvježenje i potpuno nova dimenzija sadržaja“, rekao je Mirsad Purivatra.

Jedna od prve 3 serije koje će se snimati je nova serija naziva „Kotlina“ poznatog bh. reditelja Danisa Tanovića. „Kotlina“ je kriminalistička High End mini serija u pet nastavaka koja, koristeći istragu ubistva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, uspjeva da dočara savremeno Sarajevo u kome je okrutni sistem vrijednosti iz predratnog vremena u sudaru sa  kapitalizmom današnjice.

„Jako mi je drago da je BH Telecom odlučio da pokrene vlastitu produkciju. Mislim da je to stvar koja je bila prijeko potrebna. Sretan sam što smo mi prvi koji ćemo da krenemo sa serijom „Kotlina“. To je serija koju smo pisali u zadnjih godinu dana, u vrijeme korone. Mi mislimo da je Sarajevo nepravilno zapostavljeno u tom smislu. Sarajevo je grad u kojem postoje nevjerovatne teme, postoje prelijepi objekti i dijelovi grada u kojem se filmovi i serije mogu snimati. Ovo će biti prilika za sve nas da se pokaže šta se sve može uraditi“, izjavio je Danis Tanović u obraćanju tokom pres-konferencije.

Ivana Vasilina, direktorica FIST produkcije je iskazala zadovoljstvo zbog činjenice da je BH Telecom prepoznao potencijal i iskustvo FIST produkcije i podržao novi sitcom.

„Godinama su naši partneri u proizvodnji TV serija bili TV centri iz regije. Ovo je prvi put da imamo potpunu podršku bh. kompanije. Radujemo se što je menadžerski tim BH Telecoma, na čelu sa gospodinom Kahrimanom, omogućio domaćim producentima i istaknutim autorima da svoje projekte predstave bh. gledateljima, uz mogućnost ekskluzivnog premijernog gledanja“, dodala je Vasilina.

U saradnji sa FIST produkcijom će se snimati serija „Na rubu pameti“, autora i scenariste Adnana Kapetanovića, a u režiji Elmira Jukića. Serija ima 24 epizode koje tematiziraju priče o običnim malim ljudima i njihovim običnim i neobičnim problemima, te priče o životu u krugu prijatelja i poznanika i o načinu života koji polako nestaje.

Za saradnju je putem BHContentLab-a odabrana i serija „Znam kako dišeš“ scenaristice i rediteljice Jasmile Žbanić.  Riječ je o novoj krimi seriji koja se kroz 6 epizoda bavi tužiteljicom koja u Sarajevu istražuje slučaj dječaka koji je izvršio samoubojstvo i istovremeno se suočava sa svojim osobnim problemima koji se isprepliću sa istragom.

Serija je detektivskog žanra, snažno prožeta problematikom glavnog lika, samohrane majke u današnjoj BiH, a smještena je u urbani milje današnjeg Sarajeva, koji krije mnoge tajne.

Jasmila nije mogla prisustvovati današnjoj pres-konferenciji zbog obaveza van zemlje, ali je poslala prigodnu video poruku u kojoj je istakla kako joj je izuzetno drago da se BH Telecom opredijelio za proizvodnju kvalitetnog domaćeg sadržaja koji bi mogao imati pozitivan uticaj na cijelo bh. društvo.

„Osim kulturološkog, izuzetno je važan segment jačanja filmske industrije i zapošljavanja velikog broja ljudi koji će dugoročno raditi na ovim projektima. „Znam kako dišeš“ je Deblokadina serija koja, između ostalog, ima za cilj da promoviše mlade autore i novu generaciju. Mislim da će ovo biti jedna izuzetno pozitivna, regionalna priča“, izjavila je Jasmila Žbanić.

Danas su potpisani i protokoli o saradnji, otkupu prava i daljem razvoju sa Amrom Bakšić-Čamo iz Centra za savremenu umjetnost za serije „Komar“ i „Princ iz Eleja“, te rediteljima Srđanom Vuletićem za seriju „Tender“ i Ademirom Kenovićem za seriju „Kad sam bio Hodža“.

Nakon potpisivanja, Ademir Kenović je istakao kako smatra da će odluka BH Telecoma da učestvuje u kreiranju medijskog sadržaja u Bosni i Hercegovini, ali i u regionalnim i evropskim okvirima predstavljati ključni korak za audiovizualno stvaralaštvo.

„Ovo vidimo kao podsticaj, kao šansu za prevazilaženje krize, ne nužno u produkcijsko –  finansijskom smislu, nego i onome što možemo u najširem smislu nazvati društvenom odgovornošću u kreiranju zdravijeg, pozitivnijeg, bolje organizovanog, stabilnijeg ambijenta za život svih stanovnika Bosne i Hercegovine. Svjesni smo da medijskom sadržaju treba „novi talas“ koji će svojom snagom i kvalitetom raditi na dekontaminaciji  i u našoj državi, a i čitavom Balkanu. Također, ovaj mehanizam BH Telecoma predstavlja vjetar u leđa novim generacijama filmskih i televizijskih stvaralaca jer će pored postojećih institucija imati još jednog snažnog partnera za svoje projekte“, rekao je Kenović.

Javni poziv je, pored saradnje na snimanju navedenih tv serija, rezultirao kreiranjem baze projekata, a u narednom periodu se očekuje raspisivanje novog javnog poziva za produkciju što će biti kontinuirana aktivnost platforme BHContentLab.